[Wezwanie do podjęcia środków naprawczych. Odnowa wydania certyfikatu. Ograniczenie albo cofnięcie certyfikatu] - Art. 31. -... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Wezwanie do podjęcia środków naprawczych. Odnowa wydania certyfikatu. Ograniczenie albo cofnięcie certyfikatu] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  31.  [Wezwanie do podjęcia środków naprawczych. Odnowa wydania certyfikatu. Ograniczenie albo cofnięcie certyfikatu]
1. 
Jeżeli podczas przeprowadzania oceny zgodności jednostka notyfikowana stwierdza, że producent nie spełnia wymagań określonych w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub w przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne, w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12, wzywa ona producenta do podjęcia środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu. W razie niepodjęcia środków naprawczych lub jeżeli środki te nie przynoszą wymaganych skutków, jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu.
2. 
Jeżeli po wydaniu certyfikatu jednostka notyfikowana stwierdza, że wyrób przestał spełniać wymagania, cofa albo zawiesza wydany certyfikat i wzywa producenta do podjęcia środków naprawczych. W razie niepodjęcia środków naprawczych, lub jeżeli środki te nie przynoszą wymaganych skutków, jednostka notyfikowana ogranicza albo cofa wydany certyfikat.