Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  9.

W procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich przedstawiciele lub importerzy oraz notyfikowane jednostki certyfikujące, notyfikowane laboratoria oraz notyfikowane jednostki kontrolujące.