Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  7.
1. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowe wymagania dla wyrobów, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także warunki certyfikacji oraz sposób znakowania tych wyrobów.
2. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określi, w zależności od rodzaju wyrobów, w szczególności:
1) procedury pobierania próbek,
2) sposoby identyfikacji i znakowania wyrobów,
3) metody sprawdzania składników w wyrobie,
4) opis sprzętu i wyposażenia zalecanego do stosowania w trakcie certyfikacji.