Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  54.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 3-8 i art. 48 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
2) 5 art. 47, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
5 Art. 54 pkt 2 zmieniony przez art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360) z dniem 7 października 2002 r.