Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  43.

W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) organizowanie i nadzorowanie systemu badań i certyfikacji,

2) certyfikowanie systemów jakości u dostawców,

3) certyfikowanie auditorów,

4) kontrolowanie certyfikowanych systemów jakości u dostawców w zakresie stawianych im wymagań,

5) organizowanie szkoleń i doskonalenie kadr na potrzeby badań i certyfikacji.";

2) w art. 11 w ust. 1 oraz w art. 12 w pkt 1 i 3 skreśla się wyraz "akredytacji,";
3) w art. 21 skreśla się ust. 4;
4) w art. 22 skreśla się ust. 3;
5) w art. 25:
a) skreśla się ust. 2,
b) w ust. 3 skreśla się wyraz "akredytacją,".