[Przepis derogacyjny] - Art. 66. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Przepis derogacyjny] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  66.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. poz. 343, z późn. zm.).