[Polskie Centrum Akredytacji] - Art. 58. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Polskie Centrum Akredytacji] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  58.  [Polskie Centrum Akredytacji]

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Polskim Centrum Akredytacji utworzonym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 67 ust. 1, należy przez to rozumieć Polskie Centrum Akredytacji określone w ustawie.