[Przedmiot kontroli] - Art. 40g. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 40g. - [Przedmiot kontroli] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  40g.  [Przedmiot kontroli]
1. 
Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość oznakowania wyrobu oraz dokumentacja techniczna wyrobu.
2. 
Osoba kontrolująca może w toku kontroli żądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, w szczególności:
1)
deklaracji zgodności;
2)
nazwy i adresu producenta wyrobu;
3)
wykazu uwzględnionych norm zharmonizowanych, specyfikacji zharmonizowanych lub rozwiązań przyjętych w celu stwierdzenia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami;
4)
ogólnego opisu wyrobu, schematu wyrobu oraz instrukcji obsługi wyrobu.
3. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami osoba kontrolująca może dodatkowo zażądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, w szczególności:
1)
sprawozdania z przeprowadzonych badań;
2)
informacji o systemie zarządzania jakością.
4. 
W przypadku gdy kontrolowany wyrób stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, osoba kontrolująca może zażądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, pełnej dokumentacji technicznej.
5. 
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, sporządzono w języku obcym, osoba kontrolująca może żądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, tłumaczenia tych dokumentów na język polski.