[Dokonanie, ograniczenie lub cofnięcie autoryzacji] - Art. 20. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Dokonanie, ograniczenie lub cofnięcie autoryzacji] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  20.  [Dokonanie, ograniczenie lub cofnięcie autoryzacji]
1. 
Autoryzacji dokonuje minister albo kierownik urzędu centralnego właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności, zwany dalej "ministrem albo kierownikiem urzędu centralnego", w drodze decyzji administracyjnej.
2. 
Minister albo kierownik urzędu centralnego może, w drodze decyzji administracyjnej, ograniczyć zakres autoryzacji lub cofnąć autoryzację w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków autoryzacji, o których mowa w art. 19 ust. 3, w zależności od charakteru i znaczenia naruszenia; minister albo kierownik urzędu centralnego niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki o podjętej decyzji.
3. 
(uchylony).