Syria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Damaszek.1973.02.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.5.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 1975 r.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej,
podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 18 lutego 1973 roku została podpisana w Damaszku Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, w następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Arabskiej Republiki Syryjskiej, ożywione pragnieniem umocnienia przyjaźni między narodami obu krajów poprzez rozwój stosunków kulturalnych i naukowych, postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu wyznaczyły swych pełnomocników: (pominięto),

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, postanowili, co następuje:

W celu rozwijania przyjaznej współpracy między obu krajami, zgodnie z zasadami wzajemnego poszanowania suwerenności narodowej oraz w oparciu o zasady i cele Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych, obie Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa i środków masowego przekazu.

Obie Umawiające się Strony będą popierać:

1)
wymianę artystów i zespołów artystycznych,
2)
wymianę wystaw naukowych i artystycznych,
3)
współpracę w dziedzinie teatru i muzyki,
4)
współpracę między instytucjami kinematograficznymi i wymianę filmów,
5)
wymianę informacji w zakresie badań naukowych i dokumentacji,
6)
wymianę książek, periodyków oraz publikacji naukowych, literackich i artystycznych,
7)
tłumaczenie i publikowanie wyróżniających się dzieł naukowych, literackich i artystycznych,
8)
współpracę między radiofoniami, telewizjami, prasą, agencjami i instytutami informacyjnymi obu krajów,
9)
współpracę między stowarzyszeniami artystów obu krajów,
10)
wymianę pomiędzy organizacjami sportowymi obu krajów.

Obie Umawiające się Strony będą przyznawać sobie na zasadzie wzajemności stypendia dla odbycia studiów, specjalizacji, staży doskonalenia zawodowego, podróży studyjnych i prowadzenia badań naukowych.

Przyznawanie stypendiów uzgodnionych przez obie Strony i stypendiów dodatkowych, które mogą być przyznawane poza ustalonymi limitami, odbywać się będzie drogą urzędową.

Dążąc do pogłębienia na trwałych podstawach wzajemnego poznania się studentów obu krajów, obie Umawiające się Strony będą popierać współpracę między właściwymi organizacjami studenckimi obu krajów.

Obie Umawiające się Strony będą ułatwiać obywatelom drugiej Strony korzystanie z bibliotek, archiwów, muzeów i innych ośrodków badań naukowych.

Obie Umawiające się Strony będą podejmować kroki dla udostępnienia materiałów informacyjnych dających ścisły obraz życia i kultury drugiego kraju, w celu włączenia ich do obowiązujących programów nauczania i podręczników szkolnych.

Obie Umawiające się Strony będą podejmować kroki dla udostępniania niezbędnej dokumentacji w celu zbadania możliwości wzajemnego uznawania świadectw szkolnych, dyplomów uniwersyteckich i tytułów naukowych.

Obie Umawiające się Strony będą popierać współpracę między instytucjami naukowymi i kulturalnymi obu krajów, realizowaną w drodze urzędowej. W tym celu zainteresowane instytucje będą mogły zawierać porozumienia o współpracy.

Dla realizacji niniejszej Umowy każda z Umawiających się Stron będzie wyznaczać swych przedstawicieli, którzy ustalać będą programy wykonawcze współpracy kulturalnej na następne lata. Programy te zawierać będą postanowienia finansowe ich realizacji.

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron, zgodnie z jej przepisami wewnętrznymi, i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres trzech lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu, każdorazowo na taki sam okres, o ile żadna z Umawiających się Stron nie powiadomi notą Strony drugiej o zamiarze jej wypowiedzenia co najmniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Damaszku, dnia 18 lutego 1973 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w interpretacji tekst francuski uważany będze za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 9 lipca 1973 roku.