Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1840

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie świadectwa służby oraz opinii o służbie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe dane, które należy podać w świadectwie służby oraz opinii o służbie funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej "funkcjonariuszem".
§  2. 
1.  W świadectwie służby, które otrzymuje funkcjonariusz zwalniany ze służby, podaje się:
1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL funkcjonariusza;
2) okres służby z uwzględnieniem okresów, o których mowa w art. 70 ust. 4 i art. 364 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
3) ostatnio zajmowane stanowisko służbowe;
4) podstawę prawną zwolnienia ze służby;
5) informację o zajęciu uposażenia;
6) okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia;
7) okres korzystania z urlopu wychowawczego i podstawę prawną jego udzielenia;
8) liczbę dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy został rozwiązany lub wygasł, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny;
9) okres korzystania z urlopu ojcowskiego;
10) okres korzystania z urlopu rodzicielskiego i podstawę prawną jego udzielenia;
11) liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym stosunek służbowy ustał;
12) okres zwolnienia od służby przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629), wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy;
13) pouczenie o przysługującym prawie sprostowania świadectwa;
14) stanowisko i podpis wydającego świadectwo.
2.  Na żądanie funkcjonariusza w świadectwie podaje się informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.
§  3. 
1.  Opinię o służbie, którą funkcjonariusz otrzymuje na swój wniosek, sporządza się na podstawie danych zawartych w aktach osobowych funkcjonariusza.
2.  W opinii podaje się:
1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL;
2) ostatnio zajmowane stanowisko służbowe;
3) informacje o okresie i przebiegu służby;
4) charakterystykę kwalifikacji zawodowych;
5) ogólne określenie zakresu powierzonych obowiązków i sposobu wywiązywania się z obowiązków służbowych;
6) osiągnięcia służbowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia;
7) naruszenia dyscypliny oraz wymierzone i niezatarte kary dyscyplinarne;
8) informacje o przyczynie i podstawie prawnej rozwiązania stosunku służbowego;
9) pouczenie:
a) w przypadku opinii wydanej przez Komendanta Służby Ochrony Państwa o przysługującym prawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o treści: "Od opinii o służbie wydanej przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w stosunku do funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa lub zastępcy Komendanta Służby Ochrony Państwa przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii o służbie.",
b) w przypadku opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej w sprawach osobowych o przysługującym prawie złożenia odwołania o treści: "Od opinii o służbie wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej w sprawach osobowych przysługuje prawo odwołania do Komendanta Służby Ochrony Państwa w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii o służbie.";
10) stanowisko i podpis wydającego opinię.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie świadectwa służby oraz opinii służbowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 319), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669).