Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.212

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2019 r.
§  5. 
1.  Egzamin dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.
2.  Część teoretyczną egzaminu obejmującą sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się ze 100 pytań, z czego:
1) 50 pytań dotyczy infrastruktury kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu techniki prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
2) 50 pytań dotyczy konstrukcji i obsługi pojazdów kolejowych z napędem.
3.  Do każdego pytania w teście pisemnym przyporządkowane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt.
4.  Część teoretyczna egzaminu trwa 200 minut.
5.  Część teoretyczną egzaminu uważa się za zdaną, jeżeli kandydat na maszynistę uzyskał z testu pisemnego co najmniej 75 punktów.
6.  Część praktyczna egzaminu polega na sprawdzeniu, za pomocą jazd praktycznych na sieci kolejowej, umiejętności prowadzenia pojazdu kolejowego oraz wykonywania innych czynności związanych z obsługą pojazdu kolejowego. Dopuszcza się wykorzystanie symulatora pojazdu kolejowego w celu oceny stosowania zasad eksploatacji i działań maszynisty w trudnych sytuacjach.
7.  Część praktyczna egzaminu obejmuje:
1) wykonywanie czynności przygotowania do pracy i zdania po pracy pojazdu kolejowego:
2) lokalizowanie i wykrywanie usterek w obwodach i urządzeniach pojazdu kolejowego;
3) wykonywanie oględzin technicznych pociągu i obsługi hamulców kolejowych;
4) obsługę urządzeń kontrolujących czujność maszynisty, urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, o ile są zabudowane na pojeździe kolejowym, oraz urządzeń radiołączności pociągowej;
5) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i naprawczej;
6) obsługę pojazdu kolejowego podczas jazdy;
7) 3  wykonanie jazdy praktycznej poznanym w trakcie szkolenia wybranym przez egzaminatora prowadzącego typem pojazdu kolejowego po dowolnej części poznanej infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury.
8.  Warunkiem dopuszczenia kandydata na maszynistę do zdawania części praktycznej egzaminu jest zdanie przez niego części teoretycznej egzaminu.
3 § 5 ust. 7 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2430) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2017 r.