[Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego] - Art. 5. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej... - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego] - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  5.  [Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego]
1. 
Przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego, odmowa prawa do świadczenia uzupełniającego, zmiana wysokości świadczenia uzupełniającego oraz stwierdzenie ustania prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w drodze decyzji.
2. 
Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego wydaje i świadczenie to wypłaca organ właściwy.
3. 
W razie zbiegu prawa do świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego wydaje i świadczenie to wypłaca ten organ, który wypłaca dodatek pielęgnacyjny.
4. 
Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego, sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.