Art. 21. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w art. 50 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: (zmiany pominięte).