[Zasady przetwarzania danych osobowych związanego z przyznawaniem i ustaniem prawa do świadczenia uzupełniającego oraz wypłatą... - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Zasady przetwarzania danych osobowych związanego z przyznawaniem i ustaniem prawa do świadczenia uzupełniającego oraz wypłatą tego świadczenia] - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  10.  [Zasady przetwarzania danych osobowych związanego z przyznawaniem i ustaniem prawa do świadczenia uzupełniającego oraz wypłatą tego świadczenia]
1. 
Organy właściwe są uprawnione do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania, ustania prawa do świadczenia uzupełniającego i wypłacania tego świadczenia.
2. 
Na wniosek organu właściwego podmioty wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 2, są obowiązane przekazać, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dane niezbędne do ustalenia lub ustania prawa do świadczenia uzupełniającego.
3. 
Organ właściwy zawiadamia organ wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2, o przyznaniu świadczenia uzupełniającego.
4. 
Zawiadomienie określa w szczególności: organ właściwy, osobę uprawnioną do świadczenia uzupełniającego, termin płatności tego świadczenia, datę, od której przyznano to świadczenie, oraz jego wysokość.
5. 
Organ wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2, do którego organ właściwy przekazał zawiadomienie, powiadamia organ właściwy o każdej zmianie w prawie lub wysokości tego świadczenia w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany.
6. 
Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez organy właściwe polegają co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich poufności.