Świadczenia socjalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1500 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin 1

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
podmioty uprawnione do wypłaty,
2)
rodzaj i zakres,
3)
sposób obliczania i wysokość,
4)
terminy rozliczeń oraz wypłaty

- świadczeń socjalnych, zwanych dalej "świadczeniami".

1.  2
 Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza:
1)
do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli pobierają naukę w szkołach dla młodzieży - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, albo
2)
do ukończenia 24. roku życia lub 25. roku życia, jeżeli odbywają studia wyższe, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo
3)
jeżeli stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1 albo 2

- zwanych dalej "członkami rodziny funkcjonariusza", przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku.

2. 
W przypadku członków rodziny funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli po ukończeniu 18. roku życia pobierają naukę w szkołach dla młodzieży, oraz określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających odpowiednio pobieranie nauki w szkołach dla młodzieży, odbywanie studiów wyższych albo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy.
3. 
Liczbę uprawnionych członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje dopłata do wypoczynku, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza, istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy.
4. 
W przypadku gdy liczba uprawnionych członków rodziny funkcjonariusza zwiększyła się po dniu, o którym mowa w ust. 3, dopłatę do wypoczynku przyznaje się według stanu rodzinnego funkcjonariusza ustalonego na dzień złożenia wniosku, nie później jednak niż na ostatni dzień służby pełnionej w danym roku kalendarzowym.
5.  3
 Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 0,127 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, przy czym wyliczoną kwotę dopłaty zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.
6. 
Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest rozliczane w kolejnych kwartałach roku, jednak nie później niż raz na pół roku, i jest wypłacane do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczenia, z zastrzeżeniem § 8.
1. 
Funkcjonariuszowi i członkom rodziny funkcjonariusza przysługuje raz w roku kalendarzowym, na jego wniosek, świadczenie w postaci zwrotu kosztów przejazdu do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem:
1)
środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;
2)
środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, jeżeli:
a)
na danej trasie nie ma połączenia kolejowego albo
b)
przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego nie jest droższy niż koszt połączenia kolejowego.
2. 
Zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługuje na podstawie przedstawionych biletów za przejazd pociągami osobowymi albo pociągami według taryfy pospiesznej w drugiej klasie w wagonach z miejscami do siedzenia, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych.
3. 
W przypadku przedstawienia przez funkcjonariusza biletów za przejazd innymi pociągami niż określone w ust. 2, zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości ceny biletów odpowiadającej długości przebytej trasy pociągami według taryfy pospiesznej w drugiej klasie w wagonach z miejscami do siedzenia, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego przysługuje na podstawie przedstawionych biletów za przejazd, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych.
5. 
Zwrot kosztów przejazdu nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat, w tym cen biletów na miejsca rezerwowane oraz cen biletów na miejsca sypialne lub na miejsca do leżenia.
6. 
W przypadku niewykorzystania uprawnienia do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi i członkom rodziny funkcjonariusza przysługuje świadczenie w postaci zryczałtowanego równoważnika pieniężnego.
7. 
Zryczałtowany równoważnik pieniężny ustala się w wysokości odpowiadającej najniższej cenie biletu za przejazd na długości 1000 km pociągami według taryfy pospiesznej w drugiej klasie w wagonach z miejscami do siedzenia, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalanej według ceny biletów obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia prawa do przejazdu przysługującego za dany rok kalendarzowy.
8. 
Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 6, są rozliczane i wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem § 8.
1.  4
 Funkcjonariuszowi oraz byłemu funkcjonariuszowi, w tym emerytowi lub renciście, którego warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych, kierownik jednostki organizacyjnej może przyznać zapomogę.
2. 
Zapomogę można przyznać również członkom rodziny funkcjonariusza w związku ze śmiercią funkcjonariusza lub byłego funkcjonariusza.
3.  5
 Wysokość zapomogi nie może przekroczyć kwoty dwukrotności przeciętnego uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 223 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), i jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej funkcjonariusza lub byłego funkcjonariusza albo rodziny byłego funkcjonariusza. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zwiększeniu.
4. 
Zapomoga jest przyznawana i wypłacana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
1. 
Funkcjonariuszowi, na jego pisemny wniosek, może być przyznana dopłata do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych.
2.  6
 Kierownik jednostki organizacyjnej może przyznać świadczenie, o którym mowa w ust. 1, do wysokości 50% poniesionych kosztów, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
3. 
Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane i wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 W razie zbiegu uprawnień do świadczeń z tytułu służby lub pracy w Krajowej Administracji Skarbowej obojga małżonków pozostałe osoby uprawnione mogą skorzystać ze świadczeń tylko z tytułu służby lub pracy jednego z małżonków.
1. 
Do wypłaty świadczeń uprawniony jest kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.
2. 
W przypadku funkcjonariusza przeniesionego czasowo do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, uprawniony do wypłaty świadczeń jest kierownik jednostki organizacyjnej, z której nastąpiło przeniesienie.
3. 
W przypadku byłego funkcjonariusza uprawniony do wypłaty świadczenia jest kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed zwolnieniem ze służby albo wygaśnięciem stosunku służbowego.
Świadczenia przysługujące w danym roku kalendarzowym są wypłacane nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
1. 
Do świadczeń socjalnych przysługujących w 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Dokonanie w 2010 r. wypłaty świadczeń socjalnych przysługujących w 2009 r. nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania świadczenia socjalnego przysługującego mu za 2010 r.
 Do wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń socjalnych przysługujących w 2010 r., złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
Do dopłaty do wypoczynku przysługującej w 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe określające wysokość dopłaty do wypoczynku.
1. 
Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio do byłych funkcjonariuszy Służby Celnej, w tym emerytów i rencistów.
2. 
W przypadku byłego funkcjonariusza Służby Celnej uprawniony do wypłaty świadczenia jest kierownik jednostki organizacyjnej, który wstąpił w prawa i obowiązki odpowiednio dyrektora izby celnej albo Szefa Służby Celnej w sprawach ze stosunku służbowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 11 .
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
2 § 2 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
3 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
4 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
5 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
6 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
8 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
9 Z dniem 10 maja 2013 r. § 10 w zakresie, w jakim odnosi się do dopłaty do wypoczynku, został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt P 44/10 (Dz.U.2013.549).
10 § 10b dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1203) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2017 r.
11 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin (Dz.U.2000.39.450), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.2015.990) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.