§ 8. - Świadczenia socjalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2313 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2019 r.
§  8. 
1. 
Świadczenie, o którym mowa w:
1)
§ 2 ust. 1 - jest rozliczane w kolejnych kwartałach roku, jednak nie później niż raz na pół roku, i wypłacane do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczenia;
2)
§ 3 ust. 1 i 6 - jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczenia;
3)
§ 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 - jest przyznawane i wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.
2. 
Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 6, są wypłacane nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.