§ 1. - Świadczenia socjalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2313 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
podmioty uprawnione do wypłaty,
2)
rodzaj i zakres,
3)
sposób obliczania i wysokość,
4)
terminy rozliczeń oraz wypłaty

- świadczeń socjalnych, zwanych dalej "świadczeniami".