Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.169.1213

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 20 września 2006 r.
w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, zwanych dalej "stypendiami", podstawę i wysokość stypendium oraz czas, na jaki może zostać ono przyznane.
Podstawę ustalenia miesięcznej wysokości stypendium stanowi kwota 2.300 zł, zwana dalej "podstawą".
1.
Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, który:
1)
w igrzyskach olimpijskich w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do 3,0-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do 2,7-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do 2,5-krotności podstawy,
d)
4 miejsce - do 2,3-krotności podstawy,
e)
5 miejsce - do 2,1-krotności podstawy,
f)
6 miejsce - do 1,9-krotności podstawy,
g)
7 miejsce - do 1,7-krotności podstawy,
h)
8 miejsce - do 1,5-krotności podstawy;
2)
w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do 2,9-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do 2,5-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do 2,1-krotności podstawy,
d)
4 miejsce - do 1,8-krotności podstawy,
e)
5 miejsce - do 1,6-krotności podstawy,
f)
6 miejsce - do 1,4-krotności podstawy,
g)
7 miejsce - do 1,2-krotności podstawy,
h)
8 miejsce - do 1,0-krotności podstawy;
3)
w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do 2,0-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do 1,6-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do 1,3-krotności podstawy,
d)
4 miejsce - do 1,1-krotności podstawy,
e)
5 miejsce - do 0,9-krotności podstawy,
f)
6 miejsce - do 0,7-krotności podstawy,
g)
7 miejsce - do 0,5-krotności podstawy,
h)
8 miejsce - do 0,4-krotności podstawy;
4) 2
we współzawodnictwie międzynarodowym w kategorii seniorów w następujących zawodach:
a)
zawody cyklu Pucharu Świata,
b)
zawody cyklu Grand Prix w dyscyplinach indywidualnych,
c)
finał ligi światowej i Grand Prix w zespołowych grach sportowych,
d)
zawody cyklu World Tour,
e)
światowe turnieje w sportach walki,
f)
zawody cyklu Pucharu Europy,
g)
Mistrzostwa Unii Europejskiej

- odrębnie dla każdej dyscypliny sportu, zajął:

a)
1 miejsce - do 1,0-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do 0,8-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do 0,6-krotności podstawy,
d)
4 miejsce - do 0,5-krotności podstawy,
e)
5 miejsce - do 0,4-krotności podstawy,
f)
6 miejsce - do 0,3-krotności podstawy;
5)
w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców lub kategorii juniorów zajął:
a)
1 miejsce - do 0,8-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do 0,6-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do 0,5-krotności podstawy;
6)
w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców lub kategorii juniorów zajął:
a)
1 miejsce - do 0,5-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do 0,4-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do 0,3-krotności podstawy.
2.
Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej w dyscyplinach i konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, który:
1)
w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do 1,0-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do 0,8-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do 0,6-krotności podstawy;
2)
w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:
a)
1 miejsce - do 0,7-krotności podstawy,
b)
2 miejsce - do 0,5-krotności podstawy,
c)
3 miejsce - do 0,3-krotności podstawy.
1.
Członek kadry narodowej może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli w zawodach, o których mowa w § 3, uczestniczyło co najmniej:
1)
12 zawodników w danej konkurencji sportowej;
2)
8 drużyn, osad lub załóg;
3)
8 państw.
2.
Jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji sportowej lub w przypadku wystąpienia naturalnej niższej frekwencji w najlżejszej i najcięższej kategorii wagowej, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 1 i 2.
1.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium na pisemny wniosek właściwego polskiego związku sportowego.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający uzyskanie osiągnięć sportowych, o których mowa w § 3, oraz pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.
3.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium także z własnej inicjatywy.
Stypendium przyznaje się na okres realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy oraz udziału w tych zawodach, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawodnik uzyskał osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 3.
1.
Wypłaty stypendium dokonuje właściwy polski związek sportowy ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.
2.
Wypłata stypendium następuje do 15. dnia każdego miesiąca.
3.
Właściwy polski związek sportowy prowadzi obsługę finansową i przechowuje dokumentację merytoryczną i finansową związaną z wypłatą stypendiów.
1.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu wstrzymuje lub pozbawia członka kadry narodowej stypendium na pisemny wniosek właściwego polskiego związku sportowego.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty potwierdzające zaniedbanie realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy;
2)
dokumenty potwierdzające nierealizowanie przez zawodnika programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy;
3)
dokumenty potwierdzające odmowę udziału zawodnika w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy;
4)
orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 34 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym.
3.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może wstrzymać stypendium lub pozbawić członka kadry narodowej stypendium także z własnej inicjatywy.
Do stypendiów dla członków kadry narodowej przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. Nr 250, poz. 2112).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).
2 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.17.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lutego 2008 r.