Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.16.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 29 lutego 1960 r.
w sprawie strażników łowieckich.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1. Dzierżawca, a w obwodach nie wydzierżawionych - zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest utrzymywać dla ochrony łowiectwa i zwierzyny co najmniej jednego strażnika łowieckiego w obwodzie dla części polnej i leśnej lasów nie stanowiących własności Państwa, jeżeli łączna powierzchnia tych części wynosi nie mniej niż 500 ha.
§  2. Strażnikiem łowieckim może być pełnoletni obywatel polski o nienagannej przeszłości, posiadający zdolność do działań prawnych, który:
1) złoży z pomyślnym wynikiem egzamin ze znajomości prawa łowieckiego i hodowli zwierzyny przed organami Polskiego Związku Łowieckiego,
2) uzyska zgodę na wykonywanie czynności strażnika od właściwego do spraw rolnych i leśnych organu prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a jeżeli chodzi o wykonywanie czynności w obwodach łowieckich, w skład których wchodzą tereny pozostające w zarządzie organów wojskowych lub przydzielone tym organom do terenowego wykorzystania - ponadto zgodę tych organów,
3) posiada lub uzyska zezwolenie na posiadanie broni.
§  3. Stosunek pracy ze strażnikiem łowieckim zawiera się w drodze pisemnej umowy o pracę, która w szczególności powinna określić zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia.
§  3a. 1
1. Dzierżawca, a w obwodach nie wydzierżawionych zarządca obwodu łowieckiego, niezależnie od wynagrodzenia przewidzianego umową o pracę, wypłaca strażnikowi łowieckiemu nagrody z kwot, przeznaczonych na hodowlę i ochronę zwierzyny, a mianowicie:
1) za zatrzymanie lub wskazanie osoby, która przekracza przepisy art. 55 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) 500 zł,
2) za zniszczenie:
a) jastrzębia gołębiarza 25 zł,
b) wrony siwej lub sroki 10 zł,
c) psa wałęsającego się 30 zł,
d) kota wałęsającego się 40 zł,
3) za ubicie lisa lub tchórza w okresie od 30 marca do 31 października:
a) na obszarze województw: opolskiego, wrocławskiego, olsztyńskiego i gdańskiego

20 zł,

b) na obszarze pozostałych województw 40 zł.
2. Wypłaty nagród dokonuje się w przypadkach określonych:
1) w ust. 1 pkt 1 - po zapadnięciu prawomocnego skazującego wyroku sądowego,
2) w ust. 1 pkt 2 i 3 - po okazaniu i komisyjnym zniszczeniu dowodów odstrzału szkodników.
3. Nagrody określone w ust. 1 wypłaca się również osobom, którym przysługują uprawnienia strażników łowieckich; na terenach leśnych wchodzących w skład wydzierżawionych obwodów łowieckich, na których hodowlę i ochronę zwierzyny wykonują przedsiębiorstwa lasów państwowych, nagrody wypłacają te przedsiębiorstwa.
4. Nagrody określone w ust. 1 wypłaca się na początku każdego kwartału za okres ubiegłego kwartału.
§  4. Strażnik łowiecki otrzymuje od właściwego do spraw rolnych i leśnych organu prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej legitymację według wzoru obowiązującego dla pracowników instytucji i przedsiębiorstw uspołecznionych, którą obowiązany jest zwrócić w dniu rozwiązania umowy o pracę.
§  5.
1. Strażnik łowiecki w czasie pełnienia czynności służbowych obowiązany jest nosić z lewej strony piersi tarczę o wymiarze 50 mm X 70 mm z godłem państwowym pośrodku i napisem "strażnik łowiecki" z numerem ewidencyjnym w otoku (odznaka służbowa) według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
2. Odznakę służbową otrzymuje strażnik łowiecki od właściwego do spraw rolnych i leśnych organu prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej i obowiązany jest ją zwrócić w dniu rozwiązania umowy o pracę.
§  6. Dzierżawcy obwodów łowieckich, a w obwodach nie wydzierżawionych - zarządcy tych obwodów zwracają właściwemu do spraw rolnych i leśnych organowi prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej koszty wydanych strażnikom łowieckim odznak służbowych.
§  7.
1. Dzierżawca, a w obwodach nie wydzierżawionych - zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest rozwiązać umowę o pracę ze strażnikiem łowieckim, który przestał odpowiadać któremukolwiek z warunków wymienionych w § 2.
2. O rozwiązaniu umowy o pracę ze strażnikiem łowieckim pracodawca obowiązany jest zawiadomić w ciągu 7 dni właściwy do spraw rolnych i leśnych organ prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, zwracając mu odznakę służbową i legitymację zwolnionego strażnika łowieckiego.
§  8. Nadzór nad strażnikami łowieckimi wykonuje właściwy do spraw rolnych i leśnych organ prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

1 § 3a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 1966 r. (Dz.U.66.34.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 sierpnia 1966 r.