Art. 27. - [Obowiązki strażnika] - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  27.  [Obowiązki strażnika]

Do obowiązków strażnika należy:

1)
przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;
2)
poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;
3)
zachowanie tajemnicy prawnie chronionej;
4)
podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;
5)
zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;
6)
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
7)
zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.