Art. 50. - [Obowiązek utrzymywania sprawności fizycznej na odpowiednim poziomie] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  50.  [Obowiązek utrzymywania sprawności fizycznej na odpowiednim poziomie]
1. 
Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych.
2. 
Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu sprawności fizycznej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.
3. 
Marszałek Sejmu określi, w drodze zarządzenia, zakres, warunki i tryb przeprowadzania oraz sposób oceniania testu sprawności fizycznej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, uwzględniając charakter służby w Straży Marszałkowskiej.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).