Art. 83. - [Uprawnienia związane z rodzicielstwem] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1080 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2023 r.
Art.  83.  [Uprawnienia związane z rodzicielstwem]
1. 
Funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, z wyjątkiem art. 1867 i art. 1881, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.
2. 
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami albo jedno z nich jest funkcjonariuszem, a drugie pozostaje w stosunku pracy, z uprawnień, o których mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich.