[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza] - Art. 123. - Straż Graniczna. - Dz.U.2022.1061 t.j. - OpenLEX

Art. 123. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  123.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza]
1. 
W razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 120, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł 3 , jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwego organu Straży Granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą.
3. 
W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwego organu Straży Granicznej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku pogrzebowego.
3 Ma zastosowanie do wysokości zasiłków pogrzebowych przysługujących po osobach, których śmierć nastąpiła po dniu 28 lutego 2011 r.