Nowość Art. 41. - [Nieodpłatne przekazanie kościelnym osobom prawnych wybranych nieruchomości w ramach postępowania regulacyjnego] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  41.  [Nieodpłatne przekazanie kościelnym osobom prawnych wybranych nieruchomości w ramach postępowania regulacyjnego]
1. 
Przedmiotem postępowania regulacyjnego może być również nieodpłatne przekazanie własności niepozostających w dniu wejścia w życie ustawy we władaniu kościelnych osób prawnych nieruchomości lub ich części:
1)
o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3;
2)
będących uprzednio własnością parafii (gmin, zborów) ewangelickich, działających do 1945 r. na Ziemiach Zachodnich i Północnych, jeśli są one niezbędne na cele kultowe lub dla prowadzenia przez kościelne osoby prawne działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej.
2. 
Przepis art. 40 ust. 4 stosuje się odpowiednio.