Nowość Art. 24. - [Organizacje ewangelickie] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  24.  [Organizacje ewangelickie]
1. 
Organizacjami ewangelickimi w rozumieniu ustawy są organizacje tworzone w oparciu o uchwały Konsystorza w celu prowadzenia zgodnej z nauką Kościoła działalności społeczno-kulturalnej, oświatowo-wychowawczej i charytatywno-opiekuńczej.
2. 
Do organizacji ewangelickich stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym że:
1)
Konsystorzowi przysługuje prawo uchylenia uchwały, o której mowa w ust. 1, z równoczesnym wystąpieniem do sądu z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia;
2)
wystąpienie do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia przez organ właściwy w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach następuje po zasięgnięciu opinii Konsystorza;
3)
w przypadku likwidacji organizacji ewangelickiej majątek jej przechodzi na własność Kościoła jako całości.