Nowość Art. 18. - [Uprawnienia przysługujące uczącym się w szkołach prowadzonych przez kościelne osoby prawne oraz ich rodzicom lub opiekunom] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  18.  [Uprawnienia przysługujące uczącym się w szkołach prowadzonych przez kościelne osoby prawne oraz ich rodzicom lub opiekunom]
1. 
Uczącym się w szkołach prowadzonych przez kościelne osoby prawne przysługują świadczenia zdrowotne i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na równi z uczniami szkół publicznych.
2. 
Rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów szkół prowadzonych przez kościelne osoby prawne przysługuje prawo do zasiłków rodzinnych na równi z rodzicami lub opiekunami uczniów szkół publicznych.