Art. 14. - [Przysięga składana przez Hazzanów i Szamaszów przed objęciem obowiązków] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  14. [Przysięga składana przez Hazzanów i Szamaszów przed objęciem obowiązków]
(1)
Hazzanowie i Szamaszowie składają przed objęciem swych obowiązków na ręce Hachana lub delegowanego przez niego jednego z członków Karaimskiego Zarządu Duchownego w obecności właściwego starosty lub jego zastępcy przysięgę według roty następującej:

"Ja .......... obiecuję i przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu przed Jego Dziesięciorgiem Przykazań na powierzonym mi urzędzie Hazzana (Szamasza) być wiernym, posłusznym i oddanym Państwu Polskiemu, przepisów prawa strzec pilnie, dobro i pożytek Państwa mając zawsze przed oczyma; w powierzonych mej pieczy wiernych szacunek i wierność dla Państwa wzmacniać, zalecając posłuszeństwo wobec władz i praw; zasady wiary i moralności w ich serca wszczepiać, dążąc do uczynienia z nich dobrych i prawych obywateli kraju".

(2)
Tekst roty, podpisany przez składającego przysięgę, przechowuje się w archiwum przy Hachanie, zaś odpis, poświadczony przez Hachana, tenże przesyła właściwemu staroście.