[Osoby stojące na czele karaimskich gmin wyznaniowych] - Art. 13. - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w... - Dz.U.1936.30.241 - OpenLEX

Art. 13. - [Osoby stojące na czele karaimskich gmin wyznaniowych] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  13. [Osoby stojące na czele karaimskich gmin wyznaniowych]
(1)
Na czele gminy wyznaniowej stoi Hazzan, którego zastępcą i pomocnikiem jest Szamasz, obaj wybierani przez ogólne zebranie członków karaimskiej gminy wyznaniowej, zatwierdzani na stanowiskach przez Hachana. Pomocnikami Szamaszów są Ochuwczowie, których mianuje Hachan. Przed zatwierdzeniem na stanowiskach Hazzanów i Szamaszów Hachan upewnia się każdorazowo u właściwego wojewody, że władze państwowe nie podnoszą sprzeciwu przeciw osobie kandydata. Brak odpowiedzi wojewody w ciągu dni 45 uprawnia Hachana do zatwierdzenia kandydata. W razie sprzeciwu wojewody Hachan może odwołać się w terminie 14-dniowym od dnia doręczenia decyzji do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który rozstrzyga sprawę ostatecznie.
(2)
O usunięciu ze stanowiska lub zawieszeniu w czynnościach Hazzanów i Szamaszów Hachan zawiadamia w 10-dniowym terminie właściwego wojewodę.