[Tworzenie i znoszenie karaimskich gmin wyznaniowych i zakładów dla celów religijnych] - Art. 12. - Stosunek Państwa do... - Dz.U.1936.30.241 - OpenLEX

Art. 12. - [Tworzenie i znoszenie karaimskich gmin wyznaniowych i zakładów dla celów religijnych] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  12. [Tworzenie i znoszenie karaimskich gmin wyznaniowych i zakładów dla celów religijnych]

Celem zaspakajania potrzeb religijnych Karaimów Hachan może tworzyć na całym obszarze Państwa karaimskie gminy wyznaniowe i tworzyć w nich zakałady dla celów religijnych. Tworzenie i znoszenie tych gmin, jak również zmiana ich granic i siedzib oraz tworzenie zakładów dla celów religijnych, wymaga uprzedniej zgody Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.