Art. 4. - Stosowanie szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.113.736

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 1998 r.
Art.  4.
1.
W okresie pięciu lat podatkowych, począwszy od roku podatkowego obejmującego lipiec 1997 r., podatnicy wymienieni w art. 1 mogą korzystać z ulg inwestycyjnych, o których mowa w art. 18a ustawy wymienionej w art. 1 pkt 1 oraz w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1 pkt 2, bez konieczności uzyskania, określonych w tych przepisach, wskaźników udziału dochodu w przychodach.
2.
Na zasadach określonych w przepisach wymienionych w ust. 1, z ulg inwestycyjnych mogą korzystać również podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, z tym że:
1)
odliczeń wydatków inwestycyjnych i premii inwestycyjnej dokonuje się od zryczałtowanego podatku dochodowego,
2)
wysokość odliczeń wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć 30% kwoty podatku przed obniżką, a wysokość premii inwestycyjnej 15% tej kwoty,
3)
wydatki inwestycyjne i premia inwestycyjna mogą być odliczone od zryczałtowanego podatku dochodowego wówczas, gdy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, z którymi są związane odliczenia, są przeznaczone do prowadzenia działalności, z której przychody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych; w tym wypadku wydatki inwestycyjne i premia inwestycyjna, z zastrzeżeniem ust. 3, nie mogą być odliczane od dochodu opodatkowanego przy zastosowaniu skali podatkowej.
3.
W wypadku gdy podatnik w roku następującym po roku, w którym dokonał odliczeń wydatków inwestycyjnych, jest opodatkowany wyłącznie przy zastosowaniu skali podatkowej, może odliczyć od należnego podatku premię inwestycyjną w wysokości nie przekraczającej 50% kwoty odliczeń od zryczałtowanego podatku dochodowego, dokonanych w roku ubiegłym.