§ 5. - Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.16.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1980 r.
§  5.
1.
Praca wykonywana ponad normy czasu ustalone zgodnie z przepisami § 2 ust. 1, 3 i 4 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2.
Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje - oprócz normalnego wynagrodzenia - dodatek w wysokości:
1)
50% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych przekraczających dobową normę czasu pracy i za godziny nadliczbowe przekraczające normę czasu pracy ustaloną dla okresu rozliczeniowego; łącznie liczba godzin nadliczbowych opłacanych z dodatkiem 50% nie może przekraczać liczby godzin wynikającej z pomnożenia przepracowanych dni przez 2, przy czym liczba tych godzin nie może być większa niż liczba dni roboczych w okresie rozliczeniowym pomnożona przez 2,
2)
100% tego wynagrodzenia - za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy lub w niedziele i święta.
3.
Za pracę przekraczającą równocześnie dobową i rozliczeniową normę czasu pracy przysługuje tylko jeden dodatek.
4.
Dodatek, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje za pracę w niedzielę w normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono innego dnia wolnego od pracy. Dotyczy to również pracy w dzień świąteczny.