§ 3. - Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.16.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1980 r.
§  3.
1.
Zakłady pracy, w których praca odbywa się w systemie równoważnych norm czasu pracy, są obowiązane do opracowania i stosowania harmonogramów pracy, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.
2.
Do czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemie równoważnych norm czasu pracy wlicza się godziny przepracowane w ramach harmonogramu pracy.
3.
Godziny przepracowane poza harmonogramem pracy zalicza się do czasu pracy, jeżeli:
1)
praca poza harmonogramem była wykonywana wskutek nieprzewidzianych i nie dających się uniknąć przeszkód (np. awarie, zakłócenie w ruchu), uznanych przez kierownika zakładu pracy, albo
2)
zostały przepracowane na polecenie kierownika zakładu pracy.