Art. 5. - Stopnie naukowe i tytuły naukowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.42.202 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  5.
1.
Uprawnienie do nadawania stopni naukowych ulega zawieszeniu z mocy prawa od dnia, w którym liczba zatrudnionych w jednostce organizacyjnej pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zmniejszyła się poniżej minimum określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
2. 8
O sposobie zakończenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych wszczętych przed dniem, o którym mowa w ust. 1, decyduje Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Centralną Komisją Kwalifikacyjną.
3. 9
O zmianach stanu zatrudnienia wpływających na uprawnienie do nadawania stopni naukowych jednostka organizacyjna zawiadamia niezwłocznie Ministra Edukacji Narodowej oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do jej placówek.
8 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
9 Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.183) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.