Art. 23. - Stopnie naukowe i tytuły naukowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.42.202 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  23.

Jeżeli Centralna Komisja Kwalifikacyjna nie rozstrzygnie spraw w terminie określonym w ustawie, jest obowiązana do zawiadomienia zainteresowanej jednostki organizacyjnej o przyczynach zwłoki i wskazania nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy.