Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1886

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stawka płatności związanych do zwierząt za 2017 r. wynosi w przypadku płatności do:
1) bydła - 291,03 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);
2) krów - 371,46 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);
3) owiec - 101,85 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);
4) kóz - 60,08 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2017 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).