Statut Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.34.244

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 kwietnia 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie statutu Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie art. 1 ust. (4) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o Związku Rewizyjnym Samorządu Terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 847) zarządzam co następuje:
Nadaję Związkowi Rewizyjnemu Samorządu Terytorialnego załączony statut, stanowiący część składową rozporządzenia niniejszego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SAMORZĄDU TERYTORJALNEGO.

Przepisy wstępne.

§ 1.
Związek Rewizyjny Samorządu Terytorialnego jest nazywany w dalszych postanowieniach statutu "Związkiem" albo "Związkiem Rewizyjnym".
§  2.
Przez ustawę samorządową rozumieć należy ustawę z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294).

Rozdział  I.

PRZEPISY OGÓLNE.

§  3.
Związek może nazwę swą oznaczać skrótem literowym: Z. R. S. T.
§  4.
Związek jest osobą prawa publicznego i podmiotem praw majątkowych, ma prawo samoistnego zawiadywania swemi sprawami, może zawierać umowy i zaciągać zobowiązania.
§  5.
Związek działa na całym obszarze Państwa, z wyjątkiem województwa śląskiego.
§  6.
Siedzibą Związku jest miasto stoł. Warszawa.
§  7.
Związek ma prawo używania pieczęci urzędowej z orłem państwowym i pełnym napisem w otoku: "Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie", albo napisem skróconym: "Związek Rewiz. Sam. Ter.".
§  8.
Związek maże powoływać do życia delegatury, obejmujące swoją działalnością poszczególne województwa lub większą liczbę województw. Delegatura polega na prowadzeniu osobnego biura Związku bez tworzenia odrębnych organów ustrojowych.
§  9.
(1)
Zadaniem Związku jest wykonywanie kontroli nad finansową i gospodarczą działalnością związków samorządowych i międzykomunalnych oraz zakładów i przedsiębiorstw, nie wyłączając tej działalności w zakresie spraw administracji rządowej.
(2)
Związek może również wykonywać kontrolę nad finansową i gospodarczą działalnością tych zakładów, przedsiębiorstw, instytucyj i spółek, o których mowa w § 10 ust. (2) p. 3.
(3)
W związku z wykonywaniem zadań, przewidzianych w ust. (1) i (2), Związek prowadzi działalność instrukcyjną, w szczególności Związek udziela związkom i instytucjom, o których mowa w niniejszym paragrafie, wskazówek i porad w zakresie ich działalności finansowej i gospodarczej.
(4)
Do działalności Związku nie należą dziedziny administracji, wyłączone przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z interesowanymi ministrami w mysi art. 3 ust. (3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o Związku Rewizyjnym Samorządu Terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 847).
(5)
Związek może zorganizować stałą poradnię dla udzielania porad techniczno-fachowych, dotyczących urządzeń, zakładów i przedsiębiorstw związków samorządowych oraz podejmowanych prac inwestycyjnych. Związek może również prowadzić w powyższych dziedzinach akcję, zmierzającą do podniesienia wiedzy fachowej, w szczególności organizować kursy i podejmować akcję fachowo - wydawniczą.
(6)
Z zakresu działalności Związku wyłącza się komunalne kasy oszczędności.

Rozdział  II.

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU.

§  10.
(1)
Członkami Związku są z mocy prawa:
1)
wojewódzkie związki samorządowe na obszarze województwa pomorskiego i poznańskiego,
2)
powiatowe związki samorządowe,
3)
miasta, wydzielone z powiatowych związków samorządowych, z wyjątkiem miasta stół. Warszawy,
4)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(2)
Związek może przyjmować w poczet swych członków na podstawie zgłoszenia przystąpienia:
1)
związki samorządowe, które nie są członkami Związku z mocy prawa, nie wyłączając miasta stoł. Warszawy,
2)
związki międzykomunalne,
3)
zakłady i przedsiębiorstwa związków samorządowych, posiadające odrębną osobowość prawną, jak również instytucje, posiadające osobowość prawa publicznego, jeżeli opierają swe źródła finansowe co najmniej w 50% na środkach finansowych związków samorządowych albo korzystają w tej wysokości z ich poręki finansowej, oraz spółki o kapitale zakładowym, na który składają się w przeważającej mierze fundusze związków samorządowych albo których akcje są w większości w posiadaniu tych związków,
4)
banki komunalne,
5)
Związek Miast Polskich,
6)
Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej.
§  11.
O przyjęciu w poczet członków Związku na podstawie otrzymanej deklaracji o przystąpieniu decyduje Zarząd Związku.
§  12.
(1)
Członkowie, należący do Związku nie z mocy samego prawa (§ 10, ust. 2), mogą wystąpić ze Związku na podstawie deklaracji o wystąpieniu, opartej na decyzji organu, powołanego do decyzji o przystąpieniu.
(2)
Deklaracja o wystąpieniu ze Związku musi być złożona Zarządowi Związku nie później niż na 3 miesiące przed upływem bieżącego okresu budżetowego i z końcem tego okresu powoduje utratę członkostwa. Jeżeli ustępujący członek Związku złoży deklarację w terminie późniejszym, wystąpienie następuje dopiero z upływem następnego okresu budżetowego.

Rozdział  III.

ORGANIZACJA ZWIĄZKU.

§  13.
Organami Związku są:
1)
Rada,
2)
Zarząd,
3)
Prezes Związku,
4)
Komisja Rewizyjna.
§  14.
(1)
Kadencja Rady i Zarządu trwa lat pięć.
(2)
Kadencja Zarządu biegnie niezależnie od kadencji Rady.
(3)
Kadencja Komisji Rewizyjnej biegnie równolegle z kadencją Rady.
(4)
Członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołani z wyborów uzupełniających, urzędują tylko do końca bieżącej kadencji danego organu.
(5)
Członkowie Rady oraz członkowie Zarządu, wybrani z grona członków Rady, tracą mandaty z chwilą upływu kadencji organów, które ich wybrały; pełnią oni jednak w takim przypadku funkcje do chwili wyboru następców.
(6)
Członkowie Zarządu, ustępującego wskutek upływu kadencji, urzędują do chwili ukonstytuowania się nowego Zarządu.

A.

Rada Związku.

§  15.
(1)
W skład Rady Związku wchodzą z głosem stanowczym:
1)
Prezes Związku,
2)
po 1 członku, wybranym na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego przez sejmiki wojewódzkie, a na obszarze pozostałych województw przez rady wojewódzkie,
3)
członkowie Zarządu, przyczem mandat członka Zarządu i Rady może być kumulowany.
(2)
Do Rady Związku wchodzą również z głosem stanowczym osoby, powołane przez Radę w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem, że Rada w ten sposób może powołać nie więcej niż 5 członków.
(3)
Do Rady Związku wchodzą ponadto w charakterze członków z głosem stanowczym osoby, powołane w liczbie najwyżej 5-ciu przez Ministra Spraw Wewnętrznych, jedna osoba przez Ministra Skarbu i jedna przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
(4)
Ministrowie: Komunikacji, Opieki Społecznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mogą w miarę uznania powołać do Rady Związku po 1 członku z głosem stanowczym.
(5)
Władze, o których mowa w ust. (3) i (4), mogą powołanych przez siebie członków każdej chwili odwołać.
(6)
Do Rady Związku wchodzą również z głosem stanowczym 4 członkowie, wyznaczeni przez Związek Miast Polskich, i 2 członkowie, wyznaczeni przez Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dany Związek jest członkiem Związku Rewizyjnego.
(7)
W razie przystąpienia do Związku gminy m. st. Warszawy do Rady Związku wchodzi z głosem stanowczym członek, powołany przez Radę Miejską, a do czasu jej powołania - przez kolegjum Tymczasowego Zarządu Miejskiego.
§  16.
Na zaproszenie Prezesa Związku w posiedzeniach Rady Związku mogą brać udział z głosem doradczym delegaci władz i instytucyj państwowych i samorządowych.
§  17.
Członkowie Rady, wybrani przez sejmiki i rady wojewódzkie oraz radę m. st. Warszawy, muszą posiadać prawo wybieralności do którejkolwiek rady miejskiej lub rady powiatowej na obszarze danego województwa, bądź do rady miejskiej m. st. Warszawy, członkowie zaś Rady, powołani w myśl przepisów § 15 ust. (2) i (6), takie samo prawo wybieralności na obszarze Państwa.
§  18.
W razie utraty prawa wybieralności lub wygaśnięcia mandatu w Radzie Związku przy braku zastępcy (§ 20) następuje uzupełnienie jej składu przez wybór bądź powołanie nowego członka w myśl przepisów § 15 i 17.
§  19.
(1)
Członków Rady Związku wybierają sejmiki i rady wojewódzkie oraz rada m. st. Warszawy (Tymczasowy Zarząd Miejski) w głosowaniu tajnem w obecności więcej niż połowy członków zebrania wyborczego.
(2)
Każdy wyborca może głosować tylko na jednego z kandydatów, uprzednio zgłoszonych na piśmie przez 1/5 liczbę obecnych. Wyborca może podpisać tylko jedno zgłoszenie.
(3)
W zgłoszeniu musi być wskazany obok kandydata na członka Rady również kandydat na jego zastępcę.
(4)
Za wybranego uznaje się tego z pośród ważnie zgłoszonych kandydatów, który uzyskał więcej niż połowę głosów obecnych.
(5)
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów, przewodniczący przeprowadza głosowanie ściślejsze, w którem głosować może tylko na jednego z tych dwóch ważnie zgłoszonych kandydatów, którzy w pierwszem głosowaniu uzyskali stosunkowo najwięcej głosów. Za wybranego w głosowaniu ściślejszem uważa się tego kandydata, który otrzymał większą ilość głosów.
(6)
W razie równości głosów o skreśleniu kandydata rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego.
(7)
W razie zgłoszenia tylko jednego kandydata na członka Rady Związku zgłoszonego kandydata uważa się za wybranego bez głosowania.
§  20.
(1)
, Za wybranego na zastępcę członka Rady uważa się tego kandydata, którego zgłoszono obok kandydata, wybranego na członka Rady.
(2)
Zastępca wchodzi w miejsce członka Rady Związku w razie złożenia przezeń lub utraty mandatu oraz w przypadku zawieszenia członka Rady w wykonywaniu jego czynności.
§  21.
(1)
Powołanie członków Rady Związku w myśl § 15 ust. (2) następuje w wyborach tajnych i proporcjonalnych na listy kandydatów, zgłoszone przed głosowaniem przez co najmniej 1/5 obecnych wyborców,
(2)
Porządek kolejny wybranych do Rady Związku ustala się według kolejności nazwisk na listach kandydatów.
(3)
W razie zgłoszenia tylko jednej listy za wybranych uważa się kandydatów bez głosowania z uwzględnieniem przepisów ustępu poprzedniego co do kolejności.
(4)
Jeżeli Rada ma dokooptować 2 członków, wybory następują przy analogicznem zastosowaniu przepisów § 20 z tą zmianą, że w zgłoszeniu muszą być wskazani 2 kandydaci bez zastępców, wyborca może głosować tylko na jednego z pośród ważnie zgłoszonych kandydatów, a za wybranego uznaje się tych 2 z pośród ważnie zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali kolejno większe ilości ważnych głosów.
(5)
Jeżeli Rada ma dokooptować jednego członka, wybór następuje większością głosów przy analogicznem zastosowaniu przepisów § 19.
§  22.
Do kompetencji Rady należą następujące sprawy:
1)
ustalanie ogólnego programu prac Związku;
2)
uchwalanie regulaminów obrad Rady oraz wewnętrznej organizacji i czynności Komisji Rewizyjnej,
3)
przyjmowanie do wiadomości sprawozdań z działalności Związku oraz zatwierdzanie rocznego zamknięcia rachunkowego tudzież wniosków Komisji Rewizyjnej,
4)
uchwalanie preliminarza budżetowego na rok następny,
5)
ustalanie statutu stanowisk i uposażeń służbowych tudzież zasad, dotyczących zwrotu kosztów podróży i diet pracowników Związku,
6)
uchwalanie z zachowaniem zasad ochronnego ustawodawstwa pracy statutów, normujących obowiązki i prawa pracowników, oraz zasady i skutki ich odpowiedzialności służbowej (statut służbowy), zasady organizacji władz dyscyplinarnych i postępowania dyscyplinarnego (statut dyscyplinarny) oraz zasady zaopatrzenia emerytalnego pracowników i pozostałych po nich rodzin (statut emerytalny),
7)
uchwalanie wysokości składek członkowskich i taryfy opłat za czynności Związku,
8)
podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania pożyczek, zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości oraz przyjęcia zapisów i darowizn,
9)
wybór członków Zarządu Związku,
10)
wybór członków Komisji Rewizyjnej,
11)
postanowienie o otwarciu i zwinięciu delegatury Związku i określenie obszaru jej działania,
12)
podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych statutem niniejszym kompetencji Rady.
§  23.
(1)
Radę Związku zwołuje i przewodniczy na jej posiedzeniach Prezes Związku, a jeżeli nie może on pełnić swych obowiązków - Wiceprezes Związku.
(2)
Zwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane co najmniej dwa razy w ciągu roku przed rozpoczęciem nowego okresu budżetowego w celu uchwalenia budżetu i ustalania programu prac Związku oraz po zamknięciu okresu budżetowego w celu przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Związku i zamknięcia rachunkowego.
(3)
Posiedzenie nadzwyczajne Prezes Związku może zwołać w miarę uznania, a obowiązany jest to czynić na żądanie Ministra Spraw Wewnętrznych, Zarządu Komisji Rewizyjnej albo większości członków Rady.
(4)
0 zwołaniu posiedzenia Rady powinni być członkowie Rady Związku zawiadomieni pismem, zawierającem porządek obrad, ustalony przez Zarząd Związku, co najmniej na 10 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.
(5)
Posiedzenia Rady Związku są niejawne.
§  24.
(1)
Rada Związku zdolna jest do podejmowania uchwał oraz dokonywania wyborów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa ogólnej liczby jej członków.
(2)
Jeżeli posiedzenie Rady nie dojdzie do skutku z powodu braku przepisanego kompletu członków, wówczas Rada może na następnem posiedzeniu powziąć uchwały w sprawach, postawionych ponownie na porządku dziennym, bez względu na liczbę obecnych.
(3)
Uchwały zapadają większością głosów członków obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący.
(4)
Głosowanie jest jawne. Na żądanie 1/4 obecnych musi być zarządzone głosowanie tajne.
(5)
Przy wyborach oraz w sprawach osobowych głosowanie jest tajne.
§  25.
Członek, wchodzący w skład Rady z wyboru, który bez dostatecznego usprawiedliwienia opuścił 3 kolejne posiedzenia Rady Związku, może być pozbawiony mandatu z mocy jej uchwały, bądź z mocy uchwały organu, który go wybrał.
§  26.
Uchwały Rady wciąga się do protokółu, który podpisuje Prezes oraz osoba, prowadząca protokół.
§  27.
Członkowie Rady sprawują swe czynności bezpłatnie, otrzymują jednak z funduszów Związku zwrot kosztów podróży z uwzględnieniem w razie podróży koleją ceny biletu II klasy oraz diety w kwocie 20 zł dziennie.
§  28.
(1)
Członek Rady ustępuje z niej w razie złożenia mandatu.
(2)
Przed upływem kadencji Rady niezależnie od skutków jej rozwiązania członek traci mandat, jeżeli w okresie jego sprawowania zajdzie albo stanie się wiadoma okoliczność, która pozbawia prawa wybieralności.
(3)
Członek Rady musi być zawieszony w wykonywaniu mandatu w przypadkach, w których zawieszeniu z mocy prawa podlega członek organów ustrojowych związków samorządowych w myśl art. 7 ustawy samorządowej, a jeżeli członek Rady Związku jest członkiem organu zarządzającego związku samorządowego - również w przypadku, gdy jako członek tego organu zostanie zawieszony z mocy art. 71 ustawy samorządowej.

B.

Zarząd Związku.

§  29.
(1)
Zarząd składa się z Prezesa Związku i 7 członków.
(2)
4 członków wybiera Rada Związku, po jednym zaś wyznaczają: Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Skarbu i Bank Gospodarstwa Krajowego.
(3)
Rada może wybrać do Zarządu osoby, nie należące do składu Rady.
(4)
Członkowie Zarządu, powołani drogą wyboru, muszą posiadać bierne prawo wyborcze do organu zarządzającego któregokolwiek związku samorządowego, będącego członkiem Związku z mocy samego prawa, albo do Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie.
(5)
Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Skarbu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego mogą powołanych przez siebie członków Zarządu w każdej chwili odwołać i mają prawo wyznaczyć ich zastępców, którzy wchodzą w skład Zarządu z głosem stanowczym jedynie w przypadku, gdy dany członek Zarządu nie może pełnić swych czynności.
§  30.
Rada Związku wybiera członków Zarządu na zasadach analogicznych do zasad, dotyczących wyborów ławników przez radnych miejskich, a zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu miejskiego (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 485).
§  31.
Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
1)
przyjmowanie nowych członków Związku,
2)
uchwalenie regulaminu obrad Zarządu,
3)
ustalanie norm wynagrodzenia rzeczoznawców, używanych przez Związek do wykonywania poszczególnych czynności,
4)
ustalanie okresowych planów rewizyj w ramach programu, uchwalonego przez Rade
5)
rozpatrywanie i przyjmowanie do wiadomości sprawozdań z bieżącej działalności Związku,
6)
rozpatrzenie i zgłoszenie uwag do sprawozdania Komisji Rewizyjnej przed wniesieniem go pod obrady Rady Związku,
7)
przyjęcie projektu preliminarza budżetowego przed wniesieniem go pod obrady Rady, jak wogóle przygotowywanie wszelkich wniosków w sprawach, należących do kompetencji Rady Związku,
8)
określanie sposobu wykonywania uchwał Rady w sprawie zaciągania pożyczek, zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości oraz przyjęcia zapisów i darowizn,
9)
określanie sposobu wykonania uchwał Rady, dotyczących otwarcia delegatur Związku,
10)
decydowanie o wszczęciu i odstąpieniu od sporu sądowego oraz ustalenie warunków układu pojednawczego,
11)
ustalenie składu Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników Związku,
12)
decydowanie w innych sprawach, zastrzeżonych decyzji Zarządu w myśl postanowień niniejszego statutu albo przekazanych do decyzji Zarządu przez Radę w granicach jej kompetencji.
§  32.
(1)
Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, i przewodniczy na nich Prezes Związku lub - gdy Prezes nie może pełnić obowiązków służbowych - Wiceprezes. Zarząd musi był zwołany na żądanie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Skarbu lub też większości członków Zarządu albo na żądanie Komisji Rewizyjnej.
(2)
Uchwały zapadają większością głosów w obecności przewodniczącego i co najmniej dwóch innych członków Zarządu, powołanych z wyboru; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
(3)
Przepisy §§ 26 i 28 stosują się odpowiednio do Zarządu, a przepisy § 25 - do członków Zarządu z wyboru.
§  33.
Członkowie Zarządu poza Prezesem Związku mają prawo do diet za udział w posiedzeniach Zarządu, których wysokość określa Rada, oprócz tego zaś członkowie zamiejscowi - do zwrotu kosztów podróży według zasad, określonych w § 27.

C.

Prezes Związku.

§  34.
(1)
Prezesa Związku powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych.
(2)
Prezesa Związku zastępuje w razie potrzeby jeden z członków Zarządu, wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych, używając w czasie wykonywania zastępstwa tytułu służbowego Wiceprezesa.
(3)
Prezes Związku - a w okresie zastępstwa również Wiceprezes - podlegają w zakresie wykonywanych czynności nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych w granicach postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o Związku Rewizyjnym Samorządu Terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 847) i przepisów statutu niniejszego.
§  35.
(1)
Prezes Związku jest urzędnikiem państwowym.
(2)
Uposażenie służbowe i zaopatrzenie emerytalne Prezesa obciążają fundusze Związku.
(3)
Wysokość uposażenia służbowego Prezesa Związku przez przyznanie mu grupy uposażenia i dodatku funkcyjnego oraz należności w razie pełnienia czynności służbowych poza siedzibą Związku w ramach przepisów, dotyczących funkcjonarjuszów państwowych, ustala Minister Spraw Wewnętrznych. Prawa emerytalne ustala się na zasadach przepisów, normujących zaopatrzenie emerytalne funkcjonarjuszów państwowych.
(4)
Wiceprezesowi przysługuje w czasie wykonywania funkcyj zastępstwa wynagrodzenie z funduszów Związku w wysokości, ustalonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  36.
(1)
Do zakresu działania Prezesa Związku należą wszystkie sprawy Związku, nie zastrzeżone w myśl przepisów statutu niniejszego innym organom Związku.
(2)
Prezes Związku w szczególności reprezentuje Związek nazewnątrz, załatwia sprawy bieżące, przyjmuje i zwalnia pracowników z zastrzeżeniami, wynikającemi z przepisów § 42 ust. (3) i § 71 ust. (1), kieruje całą działalnością Związku, prowadzi w imieniu Związku korespondencję oraz podpisuje zań pisma, dokumenty i ogłoszenia.
(3)
Dokumenty, których mocą Związek zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, wyjąwszy umowy o pracę i najmu lokalu Związku, muszą być opatrzone urzędową pieczęcią Związku oraz własnoręcznym podpisem Prezesa lub Wiceprezesa Związku i jednego z członków, powołanych do Zarządu w drodze wyborów.
(4)
Prezes Związku może upoważnić podległych sobie pracowników do podpisywania w swojem zastępstwie określonej kategorji pism, z wyłączeniem pism, zawierających ocenę wyników kontroli, oraz pism zawierających instrukcje, zalecenia, rady i wskazówki. Upoważnienie nie może również dotyczyć dokumentów, o których mowa w ust. (3).
§  37.
Prezes Związku obowiązany jest z własnej inicjatywy lub na wezwanie władzy nadzorczej zawiesić uchwałę Rady Związku i Zarządu, przekraczającą kompetencje danego organu, pozbawioną podstawy prawnej lub sprzeczną z obowiązującemi przepisami. O ważności zawieszonej uchwały decyduje Minister Spraw Wewnętrznych.
§  38.
Prezes Związku jest naczelnym zwierzchnikiem wszystkich pracowników Związku i sprawuje nad nimi nadzór służbowy.
§  39.
Prezes Związku wydaje regulamin biura Związku i jego delegatur, przepisy, normujące sposób urzędowania i prowadzenia biurowości i rachunkowości Związku, oraz regulaminy, dotyczące urządzeń Związku, jak poradni technicznej, bibljoteki, prowadzonych przezeń kursów i t. p.

D.

Biuro Związku.

§  40.
(1)
Związek wykonywa swe zadania przy pomocy przyjętego personelu inspektorskiego, biurowego i kancelaryjnego, który łącznie tworzy Biuro Związku bądź jego delegatury.
(2)
Poza personelem, zatrudnionym stale, Związek posługuje się pomocą rzeczoznawców, umówionych do wykonania poszczególnych czynności.
§  41.
(1)
Liczbę i rodzaj stanowisk służbowych, kwalifikacje, wymagane dla poszczególnych stanowisk, oraz uposażenie pracowników normuje statut stanowisk i uposażeń służbowych.
(2)
W statucie stanowisk i uposażeń służbowych muszą być za zgodą władzy nadzorczej (§ 71 ust. 1) wskazane stanowiska, mające charakter stanowisk kierowniczych i inspekcyjnych.
(3)
W statucie stanowisk i uposażeń służbowych może być uwzględniona zasada przyznania pracownikom, zajmującym stanowiska kierownicze i inspekcyjne, oprócz uposażenia zasadniczego, dodatków funkcyjnych oraz pozostałym pracownikom - dodatków służbowych z zastrzeżeniem, że dodatki funkcyjne i służbowe nie wchodzą do podstawy wymiaru odpraw i zaopatrzeń emerytalnych.
§  42.
(1)
Stosunek służbowy pracowników Związku ma charakter prywatno-prawny i może być zawiązany jedynie na piśmie, a jeżeli przyjęcie pracownika wymaga zgody władzy nadzorczej - jedynie z powołaniem się na tę zgodę. Odmienna umowa jest nieważna.
(2)
Obowiązki i prawa oraz zasady i skutki odpowiedzialności służbowej pracowników reguluje wydany przez Związek statut służbowy.
(3)
Nałożenie na pracownika kary dyscyplinarnej może nastąpić tylko po przeprowadzeniu rozprawy przed Komisją Dyscyplinarną Związku, a w drugiej instancji przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Bliższe przepisy w tym względzie reguluje wydany przez Związek statut dyscyplinarny.
(4)
Pracownik nie może dochodzić w drodze sądowej jakichkolwiek roszczeń z tytułu pozbawienia lub zmniejszenia jego uprawnień, wynikających ze stosunku służbowego, skutkiem prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.
§  43.
(1)
Związek we własnym zakresie działania zapewni swym pracownikom umysłowym prawa emerytalne nie mniejsze od przysługujących funkcjonariuszom państwowym z zastrzeżeniem, że pracownicy Związku opłacają składkę emerytalną, której wysokość ustala wydany przez Związek statut emerytalny.
(2)
O ile umowa nie zawiera odmiennych zastrzeżeń, pracownikom umysłowym, przyjętym na czas nieokreślony, zalicza się czas służby państwowej, wojskowej i równorzędnej, podlegający zaliczeniu w myśl przepisów ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 20, poz. 160), z uwzględnieniem późniejszych zmian jej postanowień, oraz czasu służby w związkach samorządowych i międzykomunalnych, jak również pracy w centralnych dobrowolnych zrzeszeniach związków samorządowych (§ 10 ust. 2 p. 5 i 6).
(3)
Do Związku stosuje się postanowienia art. 7 ust. 7, 8 i ostatni wymienionej w ust. (2) ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. oraz postanowienia art. 120 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 911) z uwzględnieniem późniejszych zmian jego postanowień; postanowienia art. 120 tego rozporządzenia stosuje się analogicznie również wtedy, gdy chodzi o rozrachunek pomiędzy związkami samorządowemi (międzykomunalnemi), które ubezpieczyły pracowników we własnym zakresie działania, a Związkiem i naodwrót, z zastrzeżeniem, że przekazaniu podlegają składki emerytalne, pobrane za wszystkie lata, zaliczone pracownikowi do wysługi emerytalnej w instytucji, na której ciąży obowiązek przekazania składek.
(4)
Poza wyjątkiem, wynikającym z postanowień ust. (3), do pracowników Związku nie stosuje się przepisów wymienionego w ust. (3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r.; ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 396) z późniejszemi zmianami stosuje się do pracowników umysłowych tylko w zakresie, przewidzianym w art. 1 p. 1 tej ustawy.

E.

Komisja Rewizyjna.

§  44.
(1)
Rada Związku sprawuje kontrolę nad gospodarką finansową Związku za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
(2)
Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym i składa się z 4 członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Związku.
(3)
Przewodniczącego wybiera Komisja ze swego grona.
(4)
Wybory do Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu tajnem na zasadach stosunkowego podziału mandatów. W tym zakresie stosuje się analogicznie przepisy § 21.
(5)
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku ani też pracownicy.
(6)
Przepisy § 28 stosuje się również do członków Komisji Rewizyjnej.
§  45.
Członkowie Komisji Rewizyjnej za udział w posiedzeniach Komisji i czynnościach rewizyjnych otrzymują diety według zasad, ustalonych przez Radę Związku, członkowie zamiejscowi mają ponadto prawo do zwrotu kosztów podróży według zasad określonych w § 27.
§  46.
(1)
Komisja Rewizyjna Związku przeprowadza kontrolę formalną rachunkowości i kasowości Związku oraz czuwa nad prawidłowem wydatkowaniem sum w ramach uchwalonego przez Radę budżetu.
(2)
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej w szczególności należy zbadanie bilansów i zamknięć rachunkowych przed złożeniem ich Radzie Związku, a nadto sprawdzanie stanu kasy Związku przynajmniej 2 razy do roku.
(3)
Przy wykonywaniu czynności rewizyjnych Komisja Rewizyjna może żądać od Prezesa Związku wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Komisja albo z jej upoważnienia 2 członków Komisji łącznie ma po uprzedniem porozumieniu się z Prezesem Związku dostęp do kasy Związku oraz do wszystkich ksiąg, dokumentów rachunkowych i kasowych oraz aktów, pozostających w związku z gospodarką finansową Związku.
(4)
Jeżeli przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie jest członkiem Rady Związku, ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Rady, na których rozpatrywane są wnioski i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
§  47.
(1)
Ze swych czynności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Radzie Związku po uprzedniem wysłuchaniu uwag Prezesa i Zarządu Związku.
(2)
Prezes Związku obowiązany jest postawić na porządku dziennym najbliższego posiedzenia Rady sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z ewentualnemi wyjaśnieniami swemi i Zarządu.

Rozdział  IV.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU.

A.

Zakres działalności Związku.

§  48.
Wykonywanie zadań, określonych w § 9, w stosunku do związków i instytucyj, które są członkami Związku Rewizyjnego, jest obowiązkiem Związku. W stosunku do innych związków samorządowych i międzykomunalnych tudzież do instytucyj, o których mowa w § 10 ust. (2) p. 3, Związek Rewizyjny może podejmować poszczególne czynności, należące do zakresu jego zadań, na prośbę właściwych organów związków i instytucyj albo ich bezpośrednich władz nadzorczych, jest zaś obowiązany to uczynić na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  49.
(1)
W wykonaniu swoich zadań Związek przez swojego Prezesa komunikuje się bezpośrednio ze wszystkiemi władzami państwowemi i samorządowemi.
(2)
Organa związków i instytucyj, na które rozciąga się działalność Związku, mają obowiązek dostarczać Związkowi na żądanie Prezesa danych i materjałów, potrzebnych do wykonywania zadań Związku.
§  50.
(1)
Władze rządowe, samorządowe i instytucje prawa publicznego udzielać będą Związkowi w miarę potrzeby swej pomocy.
(2)
Władze, wykonywające nadzór nad związkami samorządowemi, które z mocy prawa są członkami Związku Rewizyjnego, nie wyłączając Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstw, wykonywających merytoryczny nadzór nad samorządem terytorjalnym, będą podawały Związkowi do wiadomości ogólne zarządzenia (instrukcje, okólniki, pisma okólne), kierowane do Związków samorządowych oraz będą przesyłały odpisy protokółów lustracyjnych i zarządzeń polustracyjnych.
(3)
Prezes Związku może osobiście lub przez swego delegata brać udział w posiedzeniach organów zarządzających i stanowiących związków samorządowych (międzykomunalnych), które są członkami Związku; osoby te mają prawo żądać informacyj, dotyczących gospodarki związku samorządowego (międzykomunalnego) oraz działalności w tym zakresie jego organów ustrojowych.
§  51.
Prezes Związku obowiązany jest przesyłać do wiadomości zainteresowanym ministerstwom o których mowa w ust. (2) § 50 w odpisach wszelkie ogólne wskazówki i ogólne pisma o charakterze instrukcyjnym oraz obowiązany jest przesyłać co rok sprawozdanie roczne z działalności Związku do wiadomości zainteresowanym ministerstwom, jak również zarządom tych wszystkich związków samorządowych (międzykomunalnych) i instytucyj, które są członkami Związku Rewizyjnego.

B.

Czynności kontrolne.

§  52.
(1)
Zadania swoje w zakresie kontroli nad działalnością finansową i gospodarczą związków samorządowych (międzykomunalnych) Związek wykonywa przez badanie i ocenę tej działalności pod względem jej formalnej prawidłowości oraz ze stanowiska celowości, w szczególności z punktu widzenia zasady oszczędności w gospodarce publicznej.
(2)
Kontrolę wykonywa Związek przez:
a)
badanie na miejscu (rewizje) za pośrednictwem inspektorów i rzeczoznawców,
b)
badanie sprawozdań i innych danych, nadesłanych Związkowi.
§  53.
(1)
Związek przeprowadza rewizje generalne i specjalne. Rewizja generalna obejmuje całość gospodarki badanego Związku (instytucji) wraz ze wszystkiemi urządzeniami, zakładami i przedsiębiorstwami. Rewizja specjalna obejmuje określoną część gospodarki.
(2)
Rewizje generalne i specjalne wykonywa Związek według ogólnego programu, uchwalonego przez Radę Związku, zgodnie z okresowemi planami rewizyj, ustalonemi przez Zarząd Związku. Ogólny program i okresowe plany zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych.
(3)
Związek powinien przeprowadzić przynajmniej raz na trzy lata rewizje generalne związków samorządowych, należących do Związku Rewizyjnego z mocy samego prawa.
(4)
Prezes Związku na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest obowiązany, a w wyjątkowych wypadkach, podyktowanych interesem publicznym, może z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniej władzy nadzorczej nad danym związkiem (instytucją) zarządzić rewizję nadzwyczajną poza ustalonym programem i okresowym planem.
§  54.
(1)
O zamierzonej rewizji Związek zawiadamia bezpośrednio władzę nadzorczą rewidowanego Związku (instytucji) z zasady na 5 dni przed terminem rozpoczęcia czynności rewizyjnych oraz zarząd tegoż Związku (instytucji) z zasady na 2 dni przed terminem, a najpóźniej z chwilą rozpoczęcia rewizji.
(2)
Delegaci Związku (rewidenci) powinni przed rozpoczęciem czynności rewizyjnych porozumieć się bezpośrednio z władzami nadzorczemi.
§  55.
(1)
Kierownik rewidowanej instytucji ma obowiązek umożliwić rewidentom Związku (inspektorom, rzeczoznawcom) dostęp do urządzeń, kas, ksiąg, akt, dokumentów i wszelkich innych objektów, podlegających badaniu.
(2)
Przy poszczególnych czynnościach rewizyjnych ma prawo być obecny kierownik rewidowanej instytucji oraz wyznaczeni względnie zaproszeni przez kierownika członkowie jej organów oraz pracownicy.
(3)
Na żądanie rewidenta przy poszczególnych czynnościach rewizyjnych powinien być obecny członek zarządu bądź pracownik rewidowanej instytucji, odpowiedzialni za badane agendy.
§  56.
Kierownik rewidowanej instytucji ma obowiązek dostarczyć rewidentom Związku niezbędnych do wykonywania ich funkcyj pomieszczeń, pomocy biurowej i kancelaryjnej oraz środków lokomocji, utrzymywanych przez badaną instytucję.
§  57.
Rewidenci Związku nie mają prawa wydawania żadnych poleceń organom i funkcjonarjuszom rewidowanej instytucji. Mogą oni jednak w toku badań czynić ustnie uwagi i udzielać wskazówek, gdy dostrzegą niestosowanie się do obowiązujących przepisów i zarządzeń władz nadzorczych.
§  58.
(1)
Wyniki czynności rewizyjnych powinny być ujęte na piśmie w protokółach, zawierających stwierdzenie stanu faktycznego wraz z dostrzeżonemi błędami i brakami, jego analizę i ocenę tudzież wnioski, zmierzające do usunięcia błędów i braków oraz zapobiegania im w przyszłości i wprowadzenia ulepszeń.
(2)
Protokóły nabierają znaczenia dopiero przez zaaprobowanie przez Prezesa Związku albo wyznaczonego przez niego funkcjonarjusza.
(3)
Odpisy protokółów Związek przesyła w ciągu 60 dni po ukończeniu rewizji Ministrowi Spraw Wewnętrznych i zainteresowanemu ministrowi, który sprawuje merytoryczny nadzór nad rewidowanym związkiem samorządowym (międzykomunalnym) bądź nad odnośną instytucją, oraz jej bezpośredniej władzy nadzorczej, a dopiero po upływie 2 tygodni po przesłaniu tej władzy - również zarządowi rewidowanej instytucji.
§  59.
Tryb dokonywania rewizyj ustali bliżej wewnętrzna instrukcja rewizyjna, wydana przez Prezesa Związku po wysłuchaniu opinji Zarządu. Instrukcję zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych.

C.

Czynności instrukcyjne.

§  60.
(1)
Związek prowadzi działalność instrukcyjną przez:
a)
udzielanie uwag i wskazówek na miejscu przez rewidentów związku przy sposobności dokonywania rewizyj (§ 57);
b)
analizowanie i ocenę stanu faktycznego oraz rady i wskazówki, zawarte w protokółach rewizyj (§ 58);
c)
organizowanie specjalnych ekspertyz na miejscu przez swoich inspektorów i rzeczoznawców;
d)
organizowanie badań i udostępnianie ich wyników zainteresowanym instytucjom w sprawach, na które się rozciąga działalność Związku, urządzanie bibljotek, archiwum, wystaw i t. p.
e)
wydawanie pism o charakterze instrukcyjnym w sprawach finansowych i gospodarczych, opartych na doświadczeniach, stwierdzonych przy sposobności rewizyj oraz na specjalnie dokonanych badaniach;
f)
udzielanie porad na żądanie zainteresowanych;
g)
organizowanie konferencyj, zjazdów, kursów i wycieczek naukowych oraz podejmowanie akcji wydawniczej.
(2)
Czynności, przewidziane w ust. (1) lit. d), e) i g), Związek Rewizyjny może podejmować tylko w ścisłem porozumieniu z zainteresowanemu ministerstwami.
(3)
Działalność, o której mowa w ust. (1) pp. a) i b), jest obowiązkiem Związku. Inne czynności, o których mowa w ustępie poprzednim, Związek podejmuje w miarę potrzeby oraz w miarę posiadanych środków.
§  61.
Do szczególnych obowiązków Związku należy instruowanie związków i instytucyj, na które rozciąga się działalność Związku Rewizyjnego, w zakresie organizacji i sposobu działania organów wewnętrznej kontroli (komisyj rewizyjnych, biur i urzędów kontroli, inspekcyj i t. p.) oraz instruowanie tych organów.

Rozdział  V

GOSPODARKA FINANSOWA ZWIĄZKU.

§  62.
(1)
Gospodarkę finansową Związku prowadzi się w ramach budżetu rocznego, obejmującego wszystkie wydatki i dochody Związku.
(2)
Budżet Związku uchwala Rada Związku przed terminem uchwalenia budżetów przez związki samorządowe, należące do Związku.
(3)
Przy prowadzeniu gospodarki finansowej oraz ustalaniu i wykonywaniu budżetu Związku stosuje się odpowiednio - z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 847) i przepisów niniejszego statutu - postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 522) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1932 r. o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 11, poz. 71).
(4)
Okresy budżetowy i obrachunkowy Związku równają się okresom budżetowemu i obrachunkowemu związków samorządowych.
§  63.
Związek pokrywa swoje wydatki z następujących dochodów:
a)
ze składek rocznych, opłacanych przez członków,
b)
z opłat za poszczególne czynności Związku,
c)
z ewentualnych źródeł prywatno - prawnych.
§  64.
(1)
O ile Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu nie ustali innej podstawy obliczeniowej składki rocznej, wysokość jej oznacza się:
a)
dla związków samorządowych i międzykomunalnych w stosunku do łącznej sumy wydatków zwyczajnych budżetu administracyjnego i budżetów przedsiębiorstw oraz dochodów zakładów wyodrębnionych z budżetu administracyjnego,
b)
dla zakładów komunalnych, posiadających odrębną osobowość prawną, tudzież dla Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Miast Polskich w stosunku do sumy dochodów zwyczajnych.
c)
dla Banku Gospodarstwa Krajowego, banków komunalnych oraz innych instytucyj, będących członkami Związku - indywidualnie, biorąc pod uwagę stopień zainteresowania działalnością Związku.
(2)
Za podstawę obliczenia przyjmuje się rok obrachunkowy, poprzedzający okres budżetowy, w którym składka jest uchwalana.
(3)
Wysokość składki rocznej na rok następny powinna być uchwalona w odpowiednim czasie przed terminem uchwalenia budżetów przez związki samorządowe, należące do Związku.
§  65.
Zaległe składki i opłaty za poszczególne czynności Związku podlegają przymusowemu ściągnięciu w drodze wstawienia zaległości do budżetów oraz zajęcia dochodów, które na żądanie Związku zarządza właściwa władza nadzorcza.
§  66.
(1)
Na pokrycie świadczeń, wynikających z przepisów § 43, Związek obowiązany jest powołać i prowadzić fundusz emerytalny, utworzony ze składek emerytalnych pracowników i dopłat Związku.
(2)
Fundusz emerytalny musi być lokowany z bezpieczeństwem pupilarnem.
§  67.
Przy prowadzeniu kasowości i rachunkowości Związku stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 847) i przepisów niniejszego statutu - postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1923 r. o kasowości i rachunkowości związków samorządowych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 11, poz. 72). W ramach tych postanowień Zarząd Związku może wydać szczegółową instrukcję o prowadzeniu rachunkowości i kasowości Związku.

Rozdział  VI.

NADZÓR PAŃSTWOWY.

§  68.
Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.
§  69.
(1)
Władza nadzorcza Związku czuwa nad prawidłową jego działalnością, ma prawo wejrzenia w tok prac Związku i poza uprawnieniami, zastrzeżonemi jej statutem niniejszym, korzysta analogicznie z uprawnień, jakie ma z mocy art. 67 ustawy samorządowej w stosunku do związków samorządowych.
(2)
Niezależnie od uprawnień, przewidzianych w § 37, władza nadzorcza uchyli z urzędu uchwałę lub decyzję każdego organu Związku, jeżeli uchwałę powzięto na zebraniu nieprawomocnem, albo gdy uchwała bądź decyzja wykracza poza kompetencje danego organu, pozbawiona jest podstawy prawnej lub narusza obowiązujące przepisy.
§  70.
(1)
Prezes Związku obowiązany jest należycie informować władzę nadzorczą o pracach Związku.
(2)
Prezes Związku przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Skarbu sprawozdanie z działalności Związku i zamknięcie rachunkowe nie później niż w ciągu 3 miesięcy po upływie roku budżetowego.
(3)
Prezes Związku przesyła władzy nadzorczej odpisy wszelkich sprawozdań Komisji Rewizyjnej nie później niż w ciągu 2 tygodni po ich otrzymaniu.
§  71.
(1)
Obsadzanie stanowisk kierowniczych i inspekcyjnych Związku wymaga w każdym poszczególnym przypadku zgody władzy nadzorczej.
(2)
Uchwały Związku w sprawie preliminarza budżetowego, wysokości składek członkowskich i taryfy opłat za czynności rewizyjne i instrukcyjne wymagają zatwierdzenia władzy nadzorczej Związku w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
(3)
Uchwały Związku w sprawie statutów: służbowego, dyscyplinarnego (§ 42 ust. 2 i 3) i emerytalnego (§ 43 ust. 1) oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki, nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz przyjęcia zapisów i darowizny wymagają zatwierdzenia władzy nadzorczej.
§  72.
Ilekroć do prawomocności uchwały lub decyzji jest wymagane zatwierdzenie władzy nadzorczej, a władca ta nie zawiadomi Prezesa Związku na piśmie o odmowie zatwierdzenia w ciągu 60 dni po dniu jej nadesłania, uważa się, że uchwała uzyskała milczące zatwierdzenie.
§  73.
(1)
Minister Spraw Wewnętrznych może rozwiązać Radę i Zarząd Związku łącznie albo każdy z tych organów oddzielnie; w każdym przypadku stosuje się analogicznie przepisy art. 69 ust. (1), (2) i (4) ustawy samorządowej.
(2)
Z chwilą rozwiązania danego organu Związku wygasają mandaty powołanych z wyborów jego członków oraz podlegają automatycznemu odwołaniu pozostali członkowie tego organu.
(3)
W razie rozwiązania Rady funkcje jej sprawuje Zarząd a w razie rozwiązania Zarządu albo Rady i Zarządu, funkcje Zarządu bądź obydwóch organów sprawuje tymczasowo Prezes Związku; Zarząd i Prezes Związku podlegają wówczas ograniczeniom, przewidzianym w art. 72 ust. (1) i (2) ustawy samorządowej.
(4)
W razie rozwiązania Rady nowa Rada będzie powołana przed upływem 6 miesięcy po rozwiązaniu.
(5)
W razie rozwiązania Zarządu nowy Zarząd będzie powołany w ciągu 6 tygodni po dniu rozwiązania, a gdy i Rada jest rozwiązana - w ciągu 6 tygodni po ukonstytuowaniu się nowej Rady.

Rozdział  VII.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

A.

Przepisy przejściowe.

§  74.
Do czasu ukonstytuowania się rad wojewódzkich na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego członków Rady Związku z obszaru tych województw wybierają wydziały wojewódzkie. Do osób tych stosuje się przepisy §§ 17 - 19 z zastrzeżeniem, że do przeprowadzenia wyborów członków Rady Związku potrzebna jest oprócz przewodniczącego obecność co najmniej dwóch członków wydziału wojewódzkiego, o których mowa w art. 115 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86).
§  75.
(1)
Do czasu ukonstytuowania się pierwszej Rady i Zarządu Związku funkcje tych organów spełnia Prezes Związku. W tym swoim charakterze podlega Prezes ograniczeniom, przewidzianym w art. 72 ust. (1) i (2) ustawy samorządowej z tym atoli wyjątkiem, że za zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu może on zaciągnąć pożyczkę na pokrycie części lub całości kosztów organizacyjnych Związku oraz że za zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych może on przyjmować pracowników Związku.
(2)
Wysokość składek członkowskich Związku na rok budżetowy 1935/36 określi Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

B.

Przepisy końcowe.

§  76.
Statut niniejszy nie narusza kompetencyj i uprawnień władz, sprawujących nadzór nad związkami samorządowemu i międzykomunalnemi oraz nad ich zakładami i przedsiębiorstwami.
§  77.
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.