§ 2. - Statut wzorowy dla spółek drogowych. - Dz.U.1949.51.387 - OpenLEX

§ 2. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.387

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  2.
1.
Spółki drogowe powstają z inicjatywy zainteresowanych założycieli, którzy dobrowolnie postanowią utworzyć spółkę.
2.
Inicjatorowie - założyciele opracowują statut spółki według wzorowego statutu, stanowiącego załącznik do niniejszego rozporządzenia i przedstawiają go do zatwierdzenia właściwemu wydziałowi powiatowemu.
3.
Jeżeli spółka drogowa ma na celu budowę i utrzymanie dróg przechodzących przez dwa lub więcej powiatów, statut spółki zatwierdza ten wydział powiatowy, na którego teren przypada największa długość dróg, stanowiących przedmiot spółki i zawiadamia o zatwierdzeniu statutu spółki pozostałe zainteresowane wydziały powiatowe.