Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.7.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1919 r.

STATUT
Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Górnej Orawy i Spiżu.

Art.  1.
1) Komisja Rządząca składa się z 48 przedstawicieli kraju, delegowanych na podstawie porozumienia stronnictw.
2) Komisja Rządząca, jako tymczasowy organ Rządu Centralnego w Warszawie, posiada - oprócz zakresu działania przedstawionego w artykule 2-im-kompetencję prawodawczą i kontrolującą.
3) Normalną formą aktów Komisji Rządzącej, mających moc obowiązującą na jej terytorjum działania, będzie forma rozporządzeń tymczasowych. Rozporządzenia te, jeżeli są zmianą istniejących przejętych ustaw państwowych albo krajowych, mogą być wydane jedynie za aprobatą Naczelnika Państwa na podstawie wniosku właściwego Ministerstwa. Zaprowadzenie nowych danin publicznych i zaciąganie zobowiązań trwałych wymaga takiego samego zatwierdzenia.
4) Komisja Rządząca nie może wydawać rozporządzeń sprzecznych z istniejącemi ustawami lub rozporządzeniami, wydanemi przez Rząd z mocą obowiązującą dla całego Państwa.
Art.  2.

Na czele wykonawczej władzy krajowej stanie wybrany przez Komisję Rządzącą Wydział wykonawczy pod przewodnictwem Komisarza Generalnego i 2 do 4 jego zastępców. Komisarza Generalnego i jego zastępców mianuje na propozycję Komisji Rządzącej Naczelnik Państwa aktem, kontrasygnowanym przez Prezydenta Ministrów. Istniejący dotąd aparat administracyjny władz krajowych i powiatowych podlega Wydziałowi wykonawczemu, przyczem będzie przeprowadzone odpowiednie zespolenie ich działalności z działalnością dotychczasowych organów samorządu krajowego i powiatowego.

Art.  3.

W wypadkach, w których sprawy administracyjne dopuszczały tok instancji aż do trzeciej, t. j. do dawnych ministerstw w Wiedniu, zasadniczą trzecią instancją będzie właściwe ministerstwo w Warszawie. O ile Rząd Centralny w Warszawie na razie nie będzie wykonywał funkcji III-ciej instancji, to tak długo wykonywa je z ramienia Rządu Warszawskiego Wydział wykonawczy. Unormowanie rodzaju kompetencji w tej mierze nastąpi na propozycję Komisji Rządzącej dekretem Naczelnika Państwa.

Art.  4.

Komisja Rządząca ma-oprócz załatwienia spraw bieżących- za zadanie przygotowanie w porozumieniu z Rządem jak najszybszego zupełnego zespolenia byłego zaboru austrjackiego z resztą ziem polskich.

Art.  5.

Sprawy polityki zagranicznej jak również sprawy administracji wojskowej nie należą do zakresu działania Komisji Rządzącej.

Całkowicie wyłączone z zakresu działania Komisji Rządzącej są sprawy dowództwa wojskowego.

Art.  6.

Urządzenie administracji na Śląsku Cieszyńskim odbywa się na podstawie dotychczasowego stosunku między Rządem Warszawskim, Radą Narodową w Cieszynie i byłą Polską Komisją Likwidacyjną. Zmiany tego stosunku wymagać będą w każdym wypadku zgody Rządu Warszawskiego.

Art.  7.

W miarę możności Rząd obejmować będzie poszczególne działy administracji w byłym zaborze austrjackim. Czas przejęcia będzie ustalony w każdym poszczególnym wypadku osobnem rozporządzeniem Rady Ministrów. Równolegle z objęciem pewnego działu pod bezpośrednie zawiadywanie Rządu Centralnego, dział ten przestaje podpadać pod kompetencję Komisji Rządzącej.

Art.  8.

Siedzibą Komisji Rządzącej jest Lwów.

Art.  9.

Komisja Rządząca rozpoczyna działalność z dniem dzisiejszym.

Z tą chwilą ustaje zarówno działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej jak i Tymczasowego Komitetu Rządzącego, a dotychczasowe ich agendy wraz z prawami i obowiązkami przechodzą na Komisję Rządzącą w terminie, który będzie przez Komisję Rządzącą oznaczony.

Dan w Warszawie, dnia 10 stycznia 1919 r.