[Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału] - Art. 18. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  18.  [Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału]
1. 
Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1)
śmierci sędziego Trybunału;
2)
zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu;
3)
skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o złożeniu sędziego Trybunału z urzędu.
2. 
Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału stwierdza:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - Prezes Trybunału w drodze postanowienia;
2)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 - Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.
3. 
Prezes Trybunału przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu postanowienie lub uchwałę stwierdzające wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału.