[Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka sędziego Trybunału] - Art. 13. - Status sędziów Trybunału... - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  13.  [Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka sędziego Trybunału]
1. 
Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia Prezesowi Trybunału oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka - przed objęciem stanowiska, a także o zamiarze podjęcia przez małżonka takiej działalności lub zmianie jej charakteru - w trakcie zajmowania stanowiska.
2. 
Prezes Trybunału składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.
3. 
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, są jawne i podlegają publikacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 7.
4. 
W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Trybunału wyznacza sędziemu Trybunału dodatkowy termin 30 dni. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu.