Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.384 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 164 i 1352 oraz z 2008 r. poz. 887), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.2008.118.746).