Stanowiska służbowe przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu. - Dz.U.2004.238.2397 - OpenLEX

Stanowiska służbowe przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.238.2397

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 października 2004 r.
w sprawie stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:
1.
Stanowiskami służbowymi przełożonych dyscyplinarnych, równorzędnymi stanowisku dowódcy plutonu, są stanowiska służbowe:
1)
dowódcy obsługi, załogi, posterunku, działu, grupy, innego dowódcy, szefa lub kierownika w jednostce organizacyjnej:
a)
Wojsk Lądowych,
b)
Sił Powietrznych,
c)
Marynarki Wojennej,
d)
innej niż określona w lit. a-c;
2)
szefa lub kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej w strukturze:
a)
jednostki organizacyjnej szczebla wyższego niż kompania,
b)
innej niż wymieniona w lit. a jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej,
c)
przedsiębiorstwa państwowego, dla którego Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim,
d)
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej;
3)
dowódcy lub kierownika grupy albo innego przełożonego w wyższych szkołach wojskowych lub szkołach podoficerskich.
2.
Równorzędne stanowisku dowódcy plutonu są stanowiska służbowe, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 i 2 - jeżeli zostały zaszeregowane do stopnia etatowego nie niższego niż chorąży (chorąży marynarki) i nie wyższego niż porucznik (porucznik marynarki);
2)
ust. 1 pkt 3 - jeżeli zostały zaszeregowane do stopnia etatowego nie niższego niż młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) i nie wyższego niż kapitan (kapitan marynarki).
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie określenia stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu (Dz. U. Nr 98, poz. 887).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.