§ 1e. - Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki,... - Dz.U.2021.755 t.j. - OpenLEX

§ 1e. - Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.755 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2022 r.
§  1e. 
1. 
W roku akademickim 2020/2021 zajęcia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w § 1, inne niż zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze umożliwiającym uzyskanie do 100% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla danego roku studiów.
2. 
Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć, o których mowa w ust. 1, prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonej w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w ust. 3.7 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza;
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I w ust. 3.7 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty;
3)
załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w ust. 3.7 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu farmaceuty;
4)
załączniku nr 4 do rozporządzenia w części I.A w ust. 3.6 i w części I.B w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki;
5)
załączniku nr 5 do rozporządzenia w części I.A w ust. 3.6 i w części I.B w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu położnej;
6)
załączniku nr 6 do rozporządzenia w części I w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
7)
załączniku nr 7 do rozporządzenia w części I w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
8)
załączniku nr 8 do rozporządzenia w części I w ust. 3.8 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego.