Art. 41. - Środki farmaceutyczne, artykuły sanitarne i apteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.3.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1991 r.
Art.  41.
1.
Organom sprawującym nadzór na podstawie art. 40 przysługuje w zakresie ich działania prawo:
1) 7
wstępu do wszystkich pomieszczeń, w których produkuje się środki farmaceutyczne lub artykuły sanitarne, przechowuje się te środki lub artykuły, oraz do pomieszczeń w których jest prowadzony obrót hurtowy lub detaliczny tymi środkami i artykułami,
2)
przeglądania ksiąg i innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia sprawy,
3)
pobierania prób do badań.
2.
Na wniosek jednostki organizacyjnej, w której została pobrana próba do badań, producent środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego albo importer są obowiązani do zwrotu równowartości pobranej próby.
7 Art. 41 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 46 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U.88.41.324) z dniem 1 stycznia 1989 r.