Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. - Dz.U.2004.40.356 - OpenLEX

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.40.356

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 2004 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0468.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.