Rozdział 1 - Sprzedaż domów jednorodzinnych, małych domów mieszkalnych i domów wielomieszkaniowych powyżej 20 lokali oraz budynków mieszkalno-pensjonatowych, budynków przeznaczonych na pomieszczenia rzemieślnicze, a także budynków związanych z gospodarstwem rolnym. - Sprzedaż przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.2.9 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.

Rozdział  1

Sprzedaż domów jednorodzinnych, małych domów mieszkalnych i domów wielomieszkaniowych powyżej 20 lokali oraz budynków mieszkalno-pensjonatowych, budynków przeznaczonych na pomieszczenia rzemieślnicze, a także budynków związanych z gospodarstwem rolnym.

§  1.
1.
Cenę sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i innych budynków stanowi wartość ich odtworzenia, zmniejszona stosunkowo do stopnia zużycia lub zniszczenia budynku. Stopień zużycia lub zniszczenia budynku ustalają biegli podczas dokonywania szacunku.
2. 1
Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży domów mieszkalnych i innych budynków jest szacunek dokonany przez biegłych wyznaczonych przez prezydentów (naczelników) miast, naczelników gmin (miast i gmin) oraz naczelników dzielnic, zwanych w dalszych przepisach »terenowymi organami administracji państwowej«.
3.
Biegli dokonują szacunku zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, stosując ustalony przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń dla celów ubezpieczeniowych cennik do szacowania budynków systemem kubaturowym, z zastosowaniem odpowiednich współczynników uwzględniających zmiany cen materiałów budowlanych.
3a. 2
W uzasadnionych wypadkach terenowe organy administracji państwowej mogą nie stosować zasady określonej w ust. 3 i przy ustalaniu wartości odtworzenia domu mieszkalnego (innego budynku) przyjmować za podstawę koszty budowy poniesione przez inwestora, zmniejszone stosunkowo do stopnia zużycia lub zniszczenia domu mieszkalnego (innego budynku). Jeżeli ustalenie kosztów budowy poniesionych przez inwestora nie będzie możliwe, przy ustalaniu wartości domu mieszkalnego (innego budynku) można przyjmować przeciętne koszty wybudowania takiego domu (budynku) z okresu jego budowy.
4.
Terenowe organy administracji państwowej mogą z urzędu lub na wniosek kupującego zarządzić sprawdzenie szacunku dokonanego przez biegłych co do jego zgodności z obowiązującymi przepisami; jeżeli sprawdzenie następuje na wniosek kupującego, ponosi on koszty tej czynności.
§  2.
Cenę sprzedaży domów mieszkalnych i innych budynków znajdujących się w budowie stanowią koszty budowy poniesione przez inwestora.
§  3.
1.
Jeżeli biegli podczas dokonywania szacunku stwierdzą, że dom mieszkalny wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu lub odbudowy ze względu na stopień zniszczenia lub zużycia, sprzedaż domu powinna być uzależniona od zobowiązania się kupującego do wykonania we własnym zakresie robót budowlanych, których rodzaj i rozmiar określają biegli w swym szacunku.
2.
Po wykonaniu robót wymienionych w ust. 1 kupującemu przysługuje prawo zaliczenia na poczet ceny sprzedaży domu 50% kosztów wykonanych robót, obliczonych według cen obowiązujących dla tego rodzaju robót; zaliczenie kosztów robót nie może jednak przekraczać 50% ceny sprzedaży domu.
3.
Zaliczenie kosztów robót może być dokonane tylko pod warunkiem ukończenia robót budowlanych określonych w szacunku biegłych w ciągu dwóch lat, gdy chodzi o remont kapitalny, lub trzech lat, gdy chodzi o odbudowę - licząc od dnia podpisania umowy sprzedaży.
§  4.
1.
Terenowe organy administracji państwowej mogą ustalać, w zależności od warunków ekonomicznych ludności pracującej, zamieszkałej na danym terenie, zniżki w spłacie ceny sprzedaży:
1)
domów mieszkalnych i innych budynków ze starego budownictwa (wybudowanych przed dniem 1 stycznia 1950 r.) w wysokości do 60%,
2)
domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych z nowego budownictwa (wybudowanych po dniu 1 stycznia 1950 r.) w wysokości do 30%.
2.
W granicach ustalonych przez terenowe organy administracji państwowej (ust. 1) są przyznawane określonym nabywcom w zależności od ich sytuacji materialnej zniżki w spłacie ceny sprzedaży domu (budynku); nabywca korzysta z przyznanej zniżki przy spłacie następujących po sobie rat przez zmniejszenie wysokości wpłaty o przyznaną zniżkę procentową.
3.
Przyznana zniżka w spłacie bieżących rat ma charakter osobisty; następca prawny z wyjątkiem małżonka oraz dzieci i rodziców nie korzysta ze zniżki przyznanej poprzednikowi prawnemu, może jednak ubiegać się o przyznanie mu odpowiedniej zniżki w odrębnym postępowaniu administracyjnym. W razie nieuzyskania zniżki następca prawny uiszcza dalsze raty w pełnej wysokości.
4.
W umowie o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż domów mieszkalnych lub innych budynków wraz z przynależnymi do nich zabudowaniami gospodarczymi należy określić ustaloną przez biegłych cenę, wysokość pierwszej wpłaty, wysokość rat, procentową zniżkę przyznaną w ich spłacie na rzecz określonego nabywcy oraz wysokość rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
§  5.
1. 3
Osoby wymienione w art. 1 i art. 12 ustawy z dnia 23 października 1975 r. o dalszym zwiększeniu świadczeń dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186), które otrzymały zaświadczenia kombatanckie wydane przez właściwe zarządy wojewódzkie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, oraz pozostałe po nich wdowy - korzystają ze zniżki w spłacie ceny sprzedaży domów mieszkalnych ze starego budownictwa oraz w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste terenów w wysokości 10% ceny sprzedaży domów i rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
2.
Zniżka przewidziana w ust. 1 przysługuje niezależnie od zniżki przewidzianej w § 4.
§  6.
1.
Przy sprzedaży domów mieszkalnych ze starego budownictwa lub sprzedaży z tego budownictwa budynków związanych z gospodarstwem rolnym kupujący obowiązany jest wpłacić przy zawarciu umowy sprzedaży 10%-30% ceny, a przy sprzedaży innego budynku co najmniej 30% ceny sprzedaży.
2.
Jeżeli nabywcą domu mieszkalnego lub budynku związanego z gospodarstwem rolnym jest osoba zajmująca taki dom lub budynek, kwota wpłacana przy zawarciu umowy może być obniżona do 5% ceny sprzedaży; jeżeli osoba ta znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej, spłata całej ceny sprzedaży może być rozłożona na raty.
§  7.
1.
Przy sprzedaży domów mieszkalnych z nowego budownictwa (wybudowanych po dniu 1 stycznia 1950 r.) lub sprzedaży z tego budownictwa budynków związanych z gospodarstwem rolnym kupujący obowiązany jest wpłacić przy zawarciu umowy sprzedaży co najmniej 30% ceny sprzedaży, a przy sprzedaży innego budynku co najmniej 50% ceny sprzedaży.
2.
Terenowe organy administracji państwowej mogą przy sprzedaży domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym obniżyć w szczególnie uzasadnionych wypadkach kwotę wpłaconą przy zawarciu umowy sprzedaży do 10% ceny sprzedaży.
§  8.
Jeżeli nabywcą domu mieszkalnego jest spółdzielnia mieszkaniowa, kwota wpłacana przy zawarciu umowy sprzedaży powinna odpowiadać wysokości wkładów mieszkaniowych, jeżeli zaś nabywcą jest spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa - wysokości zaliczek na wkłady budowlane.
§  9.
1.
Spłata nie uiszczonej przy zawarciu umowy części ceny sprzedaży może być dokonywana w ratach z doliczeniem odsetek w wysokości 0,2% rocznie. Spółdzielniom mieszkaniowym nie dolicza się odsetek od nie uiszczonej części ceny sprzedaży; spółdzielnie te płacą tylko 0,2% od każdej wpłaty tytułem kosztów obsługi bankowej.
2.
Spłata rat rozpoczyna się po upływie roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży i dokonywana jest kwartalnie z góry do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. Jeżeli jednak spłata całej ceny sprzedaży została rozłożona na raty (§ 6 ust. 2), spłata rat rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy. Od nie zapłaconych w terminie rat liczone są odsetki za zwłokę w wysokości 4% w stosunku rocznym.
3.
Przy ustalaniu pierwszej wpłaty w granicach określonych w § 6 i 7 oraz okresu spłaty reszty ceny sprzedaży w ratach terenowe organy administracji państwowej biorą pod uwagę warunki ekonomiczne kupującego.
4.
Okres spłaty rat wynosi:
1)
dla domów mieszkalnych lub budynków związanych z gospodarstwem rolnym - od 10 do 30 lat, a gdy nabywcą domu mieszkalnego jest spółdzielnia mieszkaniowa - do 60 lat,
2)
dla wszystkich innych budynków - od 10 do 25 lat.
§  10.
1.
Jeżeli nabywcą domu mieszkalnego jest spółdzielnia mieszkaniowa, reszta ceny sprzedaży nie uiszczona przy zawarciu umowy podlega jednorazowemu umorzeniu w wysokości 1/3 części.
2.
Jeżeli nabywcą domu mieszkalnego jest spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa, członkowie tej spółdzielni korzystają z umorzeń przewidzianych w § 20 ust. 1.
§  11.
1.
Osobom fizycznym umarza się, jeżeli utrzymują się wyłącznie z pracy najemnej, 15%, a pozostałym 10% tej części ceny sprzedaży, którą nabywca spłaca przedterminowo niezależnie od spłacania bieżących rat; warunkiem korzystania z tego umorzenia jest terminowe spłacanie rat oraz utrzymywanie domu i jego otoczenia w należytym stanie.
2.
Jeżeli osoba fizyczna pokrywa cenę sprzedaży domu w drodze jednorazowej wpłaty, przysługuje jej bonifikata w wysokości 10% tej części ceny sprzedaży, która stosownie do § 6 i 7 nie podlega obowiązkowemu uiszczeniu przy zawarciu umowy sprzedaży.
§  12.
1.
Na poczet ceny sprzedaży domu mieszkalnego i innego budynku mogą być na wniosek kupującego zaliczone nakłady na remonty kapitalne albo na odbudowę poczynione przez niego w nabywanym domu (budynku) przed zawarciem umowy sprzedaży.
2.
Charakter wykonanych przez kupującego robót oraz wysokość poniesionych nakładów ustalają biegli podczas szacowania budynku. Ustalenie wysokości nakładów dokonywane jest w postaci odsetek od ceny budynku.
3.
Przepisy określające ustalanie ceny domu mieszkalnego lub innego budynku (§ 1) stosuje się odpowiednio do ustalania wysokości nakładów poczynionych przez kupującego.
§  13.
1.
Pierwszeństwo nabycia domów mieszkalnych przysługuje:
1)
osobom zamieszkałym w tych domach w charakterze najemców lokali,
2)
repatriantom,
3)
osobom, które utraciły własność domu mieszkalnego na skutek wywłaszczenia.
2.
Jeżeli dom mieszkalny jest administrowany przez spółdzielnię budownictwa mieszkaniowego, która dokonała odbudowy lub remontu kapitalnego, spółdzielni przysługuje prawo pierwszeństwa przed osobami wymienionymi w ust. 1.
3.
Jeżeli dom mieszkalny jest administrowany przez przedsiębiorstwo górnictwa węglowego, prawo pierwszeństwa przysługuje pracownikom tego przedsiębiorstwa przed osobami wymienionymi w ust. 1.
§  14.
Osoby wymienione w § 5 ust. 1, z którymi zostały zawarte umowy sprzedaży przed dniem 4 października 1960 r., mogą uzyskać ulgę w spłacie ceny sprzedaży w wysokości 10% tej ceny. Ulga ta przysługuje od całej ceny sprzedaży, z tym jednak że podlega uwzględnieniu przy uiszczaniu należności przypadającej do zapłaty po dniu 1 stycznia 1967 r. i jedynie do wysokości nie spłaconej części ceny ustalonej z zastosowaniem ulgi. W razie otrzymania przed dniem 4 października 1960 r. terenu (działki budowlanej) w użytkowanie wieczyste osoby te mogą uzyskać ulgę w wysokości 10% opłaty za wieczyste użytkowanie, przypadającej do zapłaty po dniu 1 stycznia 1967 r.
§  15.
Budynki przeznaczone do rozbiórki w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego przenosi się na własność tych spółdzielni nieodpłatnie równocześnie z oddaniem terenu w użytkowanie wieczyste.
§  16.
Przepisy niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do sprzedaży nieruchomości nierolniczych wymienionych w art. 41 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193 i z 1974 r. Nr 14, poz. 84).
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 listopada 1975 r. (Dz.U.75.45.235) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1975 r.
2 § 1 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 listopada 1975 r. (Dz.U.75.45.235) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1975 r.
3 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 1979 r. (Dz.U.79.11.76) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 1979 r.