Sprostowanie omyłek w ustawie z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. R.P. Nr 44 poz. 267).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.101.935

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1922 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprostowania omyłek w ustawie z dn. 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 44 poz. 267).

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 26 września 1922 r. należy sprostować co następuje:
1)
W art. 66 w wierszu 4 po wyrazie: "zespolone" należy wstawić: "w miarą możności".
2)
W art. 72 w wierszu 2 zamiast: "drugiej instancji" winno być: "pierwszej instancji".

Sprostowanie:

W № 43 Dziennika Ustaw z dnia 14 czerwca 1922 roku poz. 360, w § 2 w wierszu drugim rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. o nieobecnych i zaginionych na województwa: nowogródzkie, poleskie, wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, bielski, białostocki, grodzieński, sokolski i wołkowyski województwa białostockiego, zaszła omyłka; zamiast słów: "oraz art. 1451, 1450" powinno być: "oraz art. 1451 - 1460".