Sprostowanie błędu w taryfie pocztowej z dnia 26 lutego 1925 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.55.400

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 1925 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 25 maja 1925 r.
w sprawie sprostowania błędu w taryfie pocztowej z dnia 26 lutego 1925 r.

W taryfie pocztowej (załącznik A do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i telegraficznej - Dz. U. R. P. №. 26, poz. 188) w rubryce 4-ej do punktu 10-go w zdaniu: "Podane w taryfie pączkowej zagranicznej stawki i t. d." zastępuje się słowo "marki polskie" słowem "złote".
Sprostowanie:

W Dz. U. R. P. № 53, poz. 357 w rozp. Rady Ministrów z dnia 6 maja 1923 r. w § 6 wydrukowano "w Minitorze" winno być "w Monitorze".