Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1451

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 2

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  W sprawozdaniach, o których mowa w § 1, informacje i kopie dokumentów zamieszcza się według stanu na koniec roku sprawozdawczego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanej dalej "organizacją zbiorowego zarządzania", chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
2.  Na potrzeby rozporządzenia przychody z praw pobrane przez organizacje zbiorowego zarządzania na podstawie art. 20 i 201 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293) należy traktować jako przychody z odrębnych pól eksploatacji.
§  3.  Sprawozdanie podstawowe organizacji zbiorowego zarządzania, zwane dalej "sprawozdaniem podstawowym", składa się z 6 rozdziałów.
§  4.  Rozdział 1 sprawozdania podstawowego zawiera zwięzłe omówienie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w roku sprawozdawczym.
§  5.  Rozdział 2 sprawozdania podstawowego zawiera następujące informacje i kopie dokumentów dotyczących struktury organizacji zbiorowego zarządzania oraz jej organów wewnętrznych:
1) nazwę, siedzibę i adres organizacji zbiorowego zarządzania;
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym są przechowywane akta rejestrowe organizacji zbiorowego zarządzania, oraz numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3) wskazanie okresu rozliczeniowego, jaki organizacja zbiorowego zarządzania przyjęła za rok sprawozdawczy;
4) kopię statutu organizacji zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem treści zmian tego statutu w roku sprawozdawczym;
5) opis lub schemat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, z uwzględnieniem jej terenowych jednostek organizacyjnych, wraz z informacją o zmianach tej struktury w roku sprawozdawczym;
6) adresy, zakres przedmiotowy i terytorialny działania terenowych jednostek organizacyjnych organizacji zbiorowego zarządzania, jeżeli jednostki te wykonują czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
7) kopię regulaminu lub innego aktu wewnętrznego określającego zasady funkcjonowania jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonywanie zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem treści zmian tych dokumentów w roku sprawozdawczym;
8) imiona i nazwiska członków organów organizacji zbiorowego zarządzania, sprawujących funkcje w roku sprawozdawczym, z wyłączeniem walnego zebrania członków i zebrania delegatów;
9) daty upływu kadencji organów organizacji zbiorowego zarządzania;
10) wskazanie liczby członków organizacji zbiorowego zarządzania oraz zmian tej liczby w roku sprawozdawczym;
11) opis sposobu, w jaki organizacja zbiorowego zarządzania zapewniła sprawiedliwy i wyważony sposób reprezentacji w zebraniu delegatów członków, którzy należą do różnych kategorii uprawnionych w rozumieniu art. 18 ust. 4 ustawy, ze wskazaniem liczby członków każdej kategorii;
12) wskazanie liczby uprawnionych, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy;
13) wskazanie komisji, rad i innych zespołów powołanych przez organizację zbiorowego zarządzania, wraz ze wskazaniem zadań poszczególnych gremiów oraz imion i nazwisk ich członków;
14) wskazanie podmiotów ustanowionych przez organizację zbiorowego zarządzania;
15) wskazanie podmiotów, których członkiem jest organizacja zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem daty uzyskania członkostwa;
16) wskazanie spółek, w których wspólnikiem albo akcjonariuszem jest lub była w ciągu roku sprawozdawczego organizacja zbiorowego zarządzania;
17) wskazanie organizacji międzynarodowych, których członkiem jest organizacja zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem daty uzyskania członkostwa;
18) wskazanie podmiotów, nad którymi organizacja zbiorowego zarządzania bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub częściowo, przejęła kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650).
§  6.  Rozdział 3 sprawozdania podstawowego zawiera następujące informacje i kopie dokumentów dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie obejmowania praw autorskich i praw pokrewnych w zbiorowe zarządzanie:
1) wskazanie liczby uprawnionych, którzy zawarli z organizacją zbiorowego zarządzania umowę o zbiorowe zarządzanie według stanu na koniec roku sprawozdawczego, z wyłączeniem umów o reprezentacji;
2) wskazanie liczby uprawnionych, którzy zawarli z organizacją zbiorowego zarządzania umowę o zbiorowe zarządzanie w danym roku sprawozdawczym, z wyłączeniem umów o reprezentacji;
3) wskazanie liczby uprawnionych, którzy wypowiedzieli w całości umowę o zbiorowe zarządzanie w danym roku sprawozdawczym, z wyłączeniem umów o reprezentacji;
4) wskazanie liczby członków organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z organizacją umowę o zbiorowe zarządzanie, według stanu na koniec roku sprawozdawczego;
5) wskazanie liczby członków organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z organizacją umowę o zbiorowe zarządzanie w danym roku sprawozdawczym;
6) wskazanie liczby członków organizacji zbiorowego zarządzania, którzy wypowiedzieli w całości umowę o zbiorowe zarządzanie w danym roku sprawozdawczym;
7) wzory stosowanych przez organizację zbiorowego zarządzania umów o zbiorowe zarządzanie oraz kopie regulaminów i innych aktów wewnętrznych, określających tryb i zasady zawierania tych umów;
8) wykaz umów o reprezentacji zawartych z organizacjami zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem strun, przedmiotu, w tym objętych nimi pól eksploatacji i rodzajów utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, daty zawarcia oraz okresu obowiązywania;
9) wskazanie, czy organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje poboru przychodów z praw także na rzecz uprawnionych, którzy nie zawarli z nią umowy o zbiorowe zarządzanie, z podaniem podstawy prawnej dokonywanego poboru i poszczególnych pól eksploatacji, których ten pobór dotyczy.
§  7.  Rozdział 4 sprawozdania podstawowego zawiera następujące informacje i kopie dokumentów dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie poboru przychodów z praw:
1) kopie obowiązujących w roku sprawozdawczym zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, wraz z kopiami właściwych orzeczeń i ich uzasadnień;
2) kopie aktów wewnętrznych określających wysokość stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz pozostałe standardowe stosowane stawki wynagrodzeń na poszczególnych polach eksploatacji, łącznie ze zniżkami, z syntetycznym uzasadnieniem przyjęcia tych stawek;
3) wskazanie pól eksploatacji, na których organizacja zbiorowego zarządzania wykonywała zbiorowe zarządzanie w roku sprawozdawczym, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów utworów i przedmiotów praw pokrewnych;
4) wskazanie pól eksploatacji, na których organizacja zbiorowego zarządzania nie wykonywała zbiorowego zarządzania w roku sprawozdawczym pomimo posiadanego zezwolenia, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów utworów i przedmiotów praw pokrewnych, z podaniem powodów niewykonywania zbiorowego zarządzania, jeżeli taka sytuacja miała miejsce;
5) wzory umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawieranych z użytkownikami na polach eksploatacji, na których organizacja zbiorowego zarządzania wykonywała zbiorowe zarządzanie w roku sprawozdawczym, a także na których zamierza wykonywać zbiorowe zarządzanie w kolejnym roku sprawozdawczym;
6) wskazanie liczby użytkowników, z którymi organizacja zbiorowego zarządzania miała zawarte umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie według stanu na koniec roku sprawozdawczego, oraz liczby użytkowników, z którymi zawarła takie umowy w danym roku sprawozdawczym;
7) wskazanie liczby użytkowników, z którymi organizacja zbiorowego zarządzania miała zawarte umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie na poszczególnych polach eksploatacji według stanu na koniec roku sprawozdawczego, oraz liczby użytkowników, z którymi zawarła takie umowy na poszczególnych polach eksploatacji w danym roku sprawozdawczym;
8) informację o przypadkach, w których organizacja zbiorowego zarządzania odmówiła zawarcia z użytkownikiem umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, ze wskazaniem przyczyn odmowy;
9) informację o zawartych porozumieniach, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 2 lub 4 ustawy;
10) informację, czy został wyznaczony podmiot, o którym mowa w art. 47 ust. 3 ustawy;
11) wskazanie wysokości przychodów z praw pobranych w roku sprawozdawczym, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, w tym odrębnie dla wynagrodzeń, o których mowa w art. 70 ust. 21 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w kwotach netto;
12) wskazanie wysokości przychodów z praw uzyskanych w roku sprawozdawczym od organizacji zbiorowego zarządzania i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, pola eksploatacji i poszczególne organizacje, w kwotach netto;
13) wskazanie wysokości pożytków, jakie przychody z praw, o których mowa w pkt 11 i 12, przyniosły od chwili ich uzyskania, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, w kwotach netto.
§  8.  Rozdział 5 sprawozdania podstawowego zawiera następujące informacje i kopie dokumentów dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie podziału i wypłaty przychodów z praw:
1) kopię regulaminu repartycji, ze wskazaniem treści zmian tego aktu w roku sprawozdawczym;
2) omówienie sposobu zarządzania przychodami z praw do czasu ich wypłaty uprawnionym, w tym wskazanie celów, na jakie przeznaczane są pożytki, o których mowa w § 7 pkt 13, oraz kwot wykorzystanych na te cele;
3) wskazanie łącznej wysokości podzielonych przychodów z praw, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, z podaniem łącznej liczby uprawnionych objętych podziałem, w kwotach brutto;
4) wskazanie łącznej wysokości wypłaconych przychodów z praw, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, z podaniem łącznej liczby uprawnionych objętych wypłatami, w kwotach brutto;
5) wskazanie częstotliwości wypłat, o których mowa w pkt 4, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji;
6) wskazanie łącznej wysokości pobranych przychodów z praw, podzielonych i wciąż niewypłaconych, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, ze wskazaniem roku, w którym zostały pobrane, oraz łącznej liczby uprawnionych objętych podziałem, w kwotach brutto;
7) wskazanie łącznej wysokości wciąż niepodzielonych przychodów z praw, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, ze wskazaniem roku, w którym zostały pobrane, i wyjaśnieniem powodów braku podziału, w kwotach brutto;
8) wskazanie łącznej wysokości przychodów z praw niewypłaconych w terminie, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, z wyjaśnieniem powodów niedotrzymania tego terminu, w kwocie brutto;
9) wskazanie łącznej wysokości przychodów z praw, o których mowa w art. 41 ustawy, sposobu, w jaki zostały już wykorzystane oraz planowanego wykorzystania pozostałej części, a także wysokości tych przychodów w roku sprawozdawczym, w kwocie brutto;
10) wskazanie wysokości przychodów z praw wypłaconych organizacjom zbiorowego zarządzania i zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, pola eksploatacji i poszczególne organizacje, w kwotach brutto;
11) wskazanie wysokości wypłaconych przychodów z praw przekazanych przez organizacje zbiorowego zarządzania i zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, pola eksploatacji i poszczególne organizacje, w kwotach brutto.
§  9.  Rozdział 6 sprawozdania podstawowego zawiera następujące informacje dotyczące kosztów działalności organizacji zbiorowego zarządzania, z podaniem przyczyny wzrostu kosztów w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego, jeżeli taka sytuacja miała miejsce:
1) wskazanie kosztów operacyjnych i finansowych działalności organizacji zbiorowego zarządzania w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a w przypadku kosztów pośrednich, co do których nie można dokonać takiego podziału - wyjaśnienie metody alokacji tych kosztów;
2) wskazanie kosztów operacyjnych i finansowych zarządzania prawami w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a w przypadku kosztów pośrednich, co do których nie można dokonać takiego podziału - wyjaśnienie metody alokacji tych kosztów, w tym wskazanie wysokości opłat z tytułu zarządzania potrąconych z przychodów z praw lub skompensowanych tytułem tych kosztów, jak też potrąconych lub skompensowanych z pożytków, o których mowa w § 7 pkt 13;
3) wskazanie kosztów operacyjnych i finansowych dotyczących usług innych niż zarządzanie prawami, w tym dotyczących działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
4) wskazanie środków wykorzystanych na pokrycie kosztów, o których mowa w pkt 1-3;
5) wskazanie wysokości, celu i podstawy prawnej w akcie wewnętrznym organizacji zbiorowego zarządzania potrąceń dokonanych z przychodów z praw, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pola eksploatacji;
6) wskazanie procentowego stosunku kosztów, o których mowa w pkt 2 i 3, do przychodów z praw w kwotach netto wdanym roku sprawozdawczym, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a w przypadku kosztów pośrednich, co do których nie można dokonać takiego podziału - wyjaśnienie metody alokacji tych kosztów;
7) wskazanie wysokości dokonanych potrąceń tytułem kosztów poboru, podziału i wypłaty przychodów z praw, potrąceń na prowadzoną przez organizację działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym oraz pozostałych potrąceń z przychodów z praw uzyskanych od organizacji zbiorowego zarządzania i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, pola eksploatacji i poszczególne organizacje;
8) wskazanie wysokości dokonanych potrąceń tytułem kosztów poboru, podziału i wypłaty, potrąceń na prowadzoną przez organizację działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym oraz pozostałych potrąceń z przychodów z praw należnych organizacjom zbiorowego zarządzania i zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania, w podziale na rodzaje utworów i przedmiotów praw pokrewnych, pola eksploatacji i poszczególne organizacje;
9) wskazanie łącznej wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych osobom, które dokonują na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania poboru przychodów z praw na podstawie pełnomocnictwa lub umów cywilnoprawnych;
10) wskazanie łącznej kwoty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji, w tym świadczeń emerytalnych oraz odpraw, wypłaconych lub przekazanych osobom kierującym działalnością organizacji zbiorowego zarządzania w poprzednim roku sprawozdawczym.
§  10.  Do sprawozdania podstawowego załącza się wykaz uchwał podjętych w danym roku sprawozdawczym przez organy organizacji zbiorowego zarządzania, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zawierający: numer, datę podjęcia oraz tytuł i przedmiot uchwały.
§  11. 
1.  Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez organizacje zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym zawiera następujące informacje dotyczące wykorzystania tych potrąceń, podane odrębnie dla każdej z tych działalności i ze wskazaniem rodzajów utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz pól eksploatacji, których te potrącenia dotyczą:
1) wysokość dokonanych potrąceń;
2) wysokość środków wykorzystanych;
3) wykaz podjętych działań wraz ze wskazaniem kwot przeznaczonych na poszczególne działania;
4) wysokość kosztów zarządzania środkami z potrąceń.
2.  Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) kopię regulaminu, o którym mowa w art. 19 pkt 5 ustawy;
2) kopię regulaminu, o którym mowa w art. 19 pkt 7 ustawy.
§  12.  Sprawozdania, o których mowa w § 1, mogą zawierać, odpowiednio w formie załącznika do danego rozdziału lub załącznika do całego sprawozdania, także dodatkowe informacje i dokumenty, które w ocenie danej organizacji zbiorowego zarządzania mogą okazać się przydatne dla ukazania rzeczywistego obrazu działalności w danym obszarze.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania Online na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 72).